Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0031 Sisteme informatice integrate
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Ingineria informatiei
8
2+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Prof. Dr. PÂRV Bazil,  bparvcs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. CIOBAN Vasile,  vciobancs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului, studenţii trebuie să:
• fie avizaţi despre importanţa şi avantajele integrării aplicaţiilor într-o organizaţie (EAI - Enterprise Application Integration)
• aibă cunoştinţe despre tipurile EAI cunoscute
• stăpânească tehnologiile middleware consacrate
• posede informaţii despre standardele EAI consacrate şi să le poată folosi fluent
Continutul
1. Evoluţia arhitecturii sistemelor software
2. Tipuri de EAI
2.1. Integrare orientată pe aplicaţii
2.2. Integrare orientată pe procese organizaţionale
2.3. Integrare orientată pe servicii
2.4. Integrare orientată pe portal
3. Tehnologii de integrare a sistemelor software
3.1. Introducere în middleware
3.2. Tipuri de middleware vs tipuri de integrare a aplicaţiilor
3.3. Arhitecturi bazate pe conectori
3.4. Tehnologii middleware Sun bazate pe Java
3.5. Tehnologii middleware Microsoft: .NET
3.6. Specificaţii de middleware OMG: CORBA
4. Standarde de integrare a aplicaţiilor
4.1. ebXML
4.2. Business Processes BPEL4WS
4.3. RossettaNET şi UCCNET
4.4. Standarde pentru servicii web: SOAP, WSDL, UDDI
4.5. Standarde XML, XSLT
4.6. Alte standarde
Bibliografie
1. Chris Britton, Peter Bye, IT Architectures and Middleware: Strategies for Building Large, Integrated Systems, 2nd edition, Addison-Wesley, 2000
2. Fred A. Cummins, Enterprise Integration: An Architecture for Enterprise Application and Systems Integration, Wiley, 2002.
3. Beth Gold-Bernstein, William Ruh, The Essential Guide to Integration Solutions, Addison-Wesley, 2004.
4. David S. Linthicum, Enterprise Application Integration, Addison-Wesley, 1999.
5. David S. Linthicum, Next Generation Application Integration, Addison-Wesley, 2003.
Evaluare
Activităţile pentru evaluare sunt următoarele.
• proiect EAI, realizat la laborator (50%)
• examen parţial, scris (20%)
• examen final, scris (30%)
Nota finală se calculeaza ca medie ponderată a notelor obţinute la activităţile de mai sus (ponderile sunt trecute în paranteze).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline