Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Masterat

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MIG1002 Tehnici bazate pe componente aplicate în optimizare
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Matematică Computaţională - în limba maghiară
2
2+1+0
specialitate
obligatorie
Modelare Interdisciplinară - în limba maghiară
4
2+1+0
specialitate
optionala
Optimizarea modelelor informatice - în limba magh.
4
2+1+0
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. DARVAY Zsolt,  darvaycs.ubbcluj.ro
Obiective
Însușirea noțiunilor și principiilor de bază ale programării bazate pe componente.
Formarea unor deprinderi privind proiectarea bazată pe componente.
Aplicarea programării bazate pe componente pentru rezolvarea unor probleme de dimensiune mai mare.
Continutul
1. Algoritmi de urmărire a traiectoriei.
2. Algoritmul dual de barieră logaritmică.
3. Algoritmul primal-dual de urmărire a traiectoriei.
4. Algoritmul predictor-corrector.
5. Particularităţile implementării algorimilor de punct interior.
6. Înglobarea autoduală.
7. Pachete de programe de programare liniară.
8. Bazele programării orientate pe componente în .NET.
9. Programare bazata pe interfete.
10. Gestiunea ciclurilor de viata a obiectelor.
11. Problematica versiunilor.
12. Evenimente.
Bibliografie
1. Darvay Zs: Belsőpontos módszerek a lineáris programozásban, ELTE, Budapest, 1997 (bibliotecă).
2. Illés T., Nagy Marianna, Terlaky T.: Belsőpontos algoritmusok, In: Informatikai algoritmusok II., p. 1230-1297, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005 (bibliotecă).
3. Löwy J.: Programming .NET Components, O’Reilly & Associates Inc., 2003 (http://www.oreilly.com/catalog/pnetcomp/chapter/ch01.pdf, http://www.oreilly.com/catalog/pnetcomp2/chapter/ch03.pdf).
4. Vanderbei, R. J.: Linear Programming: Foundations and Extensions, Series: International Series in Operations Research & Management Science , Vol. 37, 2nd ed., 2001 (http://www.princeton.edu/~rvdb/LPbook/).
Evaluare
Nota finala se calculeaza ca o medie ponderată, astfel:
N1: Activitatea în timpul orelor (seminar, întrebări la curs) = 30%
N2: Proiect (se va preda în săpt. 14) = 40%
N3: Lucrare scrisă = 30%
Nota finală: NF=(N1*30+N2*40+N3*30)/100
Pentru participarea la examen e necesar ca N1>=5 și N2 >= 5.
Pentru promovare este necesar ca toate notele să fie >=5.
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline