Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice in simulare
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MC271
2
2+2+1
9
obligatorie
Modelare si simulare - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Conf. Dr. TRÎMBITAS Radu Tiberiu,  traducs.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare