Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Statistica matematica cu aplicatii
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Specializarea
MC268
2
2+1+1
7
obligatorie
Matematică Aplicată
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. BLAGA Petru,  pblagacs.ubbcluj.ro
Obiective
Cunoaşterea unor metode moderne ale statisticii matematice orientate pe produse soft de bază (Matlab şi Statgraphics)
Continut
1. Legea normală: Intervale de încredere şi teste de verificare a ipotezelor statistice pentru medie şi dispersie, diferenţă a doua medii şi raportul a două dispersii. Compararea a două selecţii de volume egale.
2. Teste parametrice şi neparametrice.
3. Regresie: Regresie liniară simplă. Modelul matematic pentru regresia liniară. Metoda celor mai mici pătrate. Analiza varianţei pentru regresia liniară. Estimări şi predicţii. Intervale de încredere. Teste pentru verificări de ipoteze statistice.
4. Regresia liniară multiplă: Estimarea coeficienţilor. Metoda celor mai mici pătrate. Dispersiile şi covarianţele coeficienţilor regresiei. Examinarea reziduurilor. Eroare standard pentru valoarea prezisă. Analiză de varianţă. Intervale de încredere şi verificări de ipoteze statistice.
5. Analiza varianţei (ANOVA): Clasificare cu un factor. Egalitatea mediilor. Ecuaţia analizei de varianţă. ANOVA cu varianţe ale erorilor diferite. Comparari multiple. Testare egalităţii varianţelor. Selecţii de volume diferite. Clasificare cu doi factori. ANOVA fără interacţiune. ANOVA cu interacţiune.
Bibliografie
1. LEBART, L. - MORINEAU, M.G. - FÉNELON, J.-P.: Traitment des données statistiques. Paris: Dunod, 1982
2. LEHMANN, E.L.: Testing statistical hypotheses. New York: Springer, 1997.
3. MONTGOMERY, D.C. - PECK, E.A. - VINING, G.G.: Introduction to linear analysis. New York: John Wiley & Sons (3rd ed.), 2001.
4. SAPORTA, G.: Probabilités, analyse des données et statistique. Paris: Editions Technip, 1990.
5. TASSI, Ph.: Methodes statistiques. Paris: Economica (2nd ed.), 1989.
6. SCHERVISH, M.J.: Theory of statistics. New York: Springer, 1995.
7. STAPLETON, J.H.: Linear statistical models. New York: John Wiley & Sons, 1995.
8 .WEERAHANDI, S.: Exact statistical methods for data analysis. New York: Springer, 1994.
Evaluare
Nota finala se stabileşte pe baza:
- evaluării activităţii din timpul semestrului, marcată prin puncte de la 0 la 3;
- probei scrise de la sfârşitul semestrului, nota obtinută fiind mărita cu numărul de puncte obţinute în timpul semestrului.
- proba practica