Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV042
2
0+0+3
3
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PÂRV Bazil, bparv@cs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea proiectului, studentii trebuie sa:
a) fie capabili sa realizeze o aplicatie Web distribuita si bazata pe componente
b) îndeplineasca oricare dintre rolurile necesare pentru dezvoltarea bazata pe componente
c) aiba deprinderi de folosire a tehnologiilor Java pentru dezvoltarea de aplicatii folosind componente Enterprise JavaBeans.
Continut
1. Începutul dezvoltarii unei aplicatii distribuite folosind Enterprise JavaBeans. Definirea problemei de rezolvat.
2. Stabilirea echipei de dezvoltare si a rolurilor membrilor. Specificarea cerintelor. Alegerea instrumentelor de dezvoltare.
3. Procese si entitati specifice aplicatiei. Aplicatia client. Instalarea instrumentelor de dezvoltare.
4. Aspecte de proiectare. Unde se folosesc componente sesiune si unde componente entitate.
5. Folosirea componentelor sesiune cu stare.
6. Folosirea componentelor sesiune fara stare.
7. Folosirea bean-urilor comanda pentru accesarea bazelor de date.
8. Folosirea componentelor entitate cu BMP (Bean-Managed Persistency - persistenta gestionata de componenta).
9. Folosirea componentelor entitate cu CMP (Container-Managed Persistency - persistenta gestionata de container).
10. Integrarea partilor dezvoltate de furnizori diferiti.
11. Distribuirea si instalarea aplicatiei.
12. Aplicatia gata de folosire. Aspecte de administrare.
Bibliografie
1. Enterprise JavaBeans 1.1 Specification, Final Releasem 1999-2000, Sun Microsystems.
2. Java 2 Platform, Enterprise Edition Specification, Sun Microsystems., 1999. http://java.sun.com/j2ee/docs.html
3. V. Matena, B. Stearns, Applying Enterprise JavaBeans: Component-Based Development for the J2EE Platform, Addison-Wesley, The Java Series, 2001.
4. Ed Roman, Mastering Enterprise JavaBeans and the Java 2 Platform, Enterprise Edition, John Wiley and Sons, Wiley Computer Publishing, 1999.
Evaluare
Forma de examinare este colocviul. În ultimele doua saptamâni ale semestrului se va face o demonstratie cu proiectul realizat. Fiecare student va prezenta contributia sa la proiect.
Nota finala va fi formata din (1 punct din oficiu):
a) Activitatea de la laborator: 2 pct
b) Contributia personala la realizarea proiectului: 7 pct.