Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Proiect (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV032
2
0+0+3
3
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
Cadre didactice indrumatoare
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare