Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Metode şi tehnici în elaborarea programelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI160
5
2+2+0
6
obligatorie
Tehnologie Informatica
Cadre didactice indrumatoare
Lect. CIOBAN Vasile, vcioban@cs.ubbcluj.ro
Obiective
a terminarea cursului, studentii trebuie sa posede
a) cunostinte sistematice despre metodologiile de realizare a produselor program
b) familiarizarea cu conceptele si preocuparile moderne in scrierea softului de aplicatie
c) deprinderi de folosire a instrumentelor de asistare a activitatii de dezvoltare a programelor
Continut
1. Programe si produse program
1.1. Clasificare, criterii de calitate
1.2. Procesul de dezvoltare a produselor program: modelarea, modularitatea, reutilizarea, etape de realizare
1.3. Paradigme de programare: procedurala, modulara, abstractizarea datelor, orientata pe obiecte
2. Softul - procesul si gestiunea lui
2.1. Dezvoltarea de aplicatii soft. Paradigme ale dezvoltarii: modelul cascada, prototipizarea, modelul spirala
2.2. Gestiunea proiectelor (scalabilitate, estimare, planificare)
3. Analiza cerintelor
3.1. Analiza de sistem
3.2. Fundamentele analizei cerintelor
3.3. Abordari: analiza structurata si extensiile sale, analiza si modelarea datelor orientate pe obiecte, tehnici alternative si
3.4. Instrumente CASE. Metode formale de analiza
4. Proiectarea si implementarea softului
4.1. Elemente fundamentale
4.2. Abordari orientate pe flux de date
4.3. Abordari orientate pe obiecte
4.4. Abordari orientate pe date
4.5. Proiectarea interfetei utilizator
4.6. Proiectarea sistemelor in timp real
4.7. Codificarea.
5. Testarea, verificarea si intretinerea softului
5.1. Asigurarea calitatii softului;
5.2. Tehnici si strategii de testare
5.3. Intretinerea softului
5.4. Configurarea softului.
La inceputul semestrului, studentii vor primi (la nivel de subgrupa) cate o tema de laborator care va insemna realizarea unui produs informatic.
Activitatea de seminar va consta din discutarea aspectelor legate de definirea, specificarea, analiza, proiectarea, implementarea, testarea si distribuirea produsului aferent, impreuna cu documentatia completa a acestuia. Atat la seminar cat si la laborator munca va fi organizata in echipe (2 echipe/subgrupa), care vor lucra concurent la aceeasi tema. Echipele vor fi organizate pe modelul echipei programatorului sef.
De asemenea, la seminar se vor putea discuta (sub forma de referate prezentate de studenti) aspecte de detaliu legate de materia predata la curs. Munca de laborator a studentilor va cuprinde folosirea unor instrumente CASE pentru dezvoltarea produsului program si elaborarea documentatiei aferente acestuia.
Bibliografie
1. G. Booch, Object-Oriented Analysis and Design, Redwood City, CA, Benjamin/Cummings, 1994.
2. D. Box, Essential COM, Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1998.
3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Design Patterns -Elements of Reusable Object-Oriented Software, Addison-Wesley, Reading, Massachusets, 1994.
4. C. Larman, Applying UML and Design Patterns: An Introduction to OO Analysis and Design, Prentice Hall, 2000.
5. M. Priestley, Practical Object Oriented Design, McGraw-Hill,Cambridge, 1996.
6. Microsoft Developer Networks: COM, XML and SOAP, http://www.microsoft.com/msdn/
7. Online Visual Basic COM Tutorial, http://www.develop.com/

Online COM Tutorial, http://www.develop.com/

Java tutorial: http://java.sun.com/tutorial/

JavaWorld magazine: Topical index - XML, SOAP, RMI, http://www.javaworld.com/
Evaluare
Forma de examinare este examenul scris, ce va avea o parte teoretica si o parte aplicativa (discutia unui studiu de caz).
Nota finala va fi formata din:
a) Activitatea de la laborator: 2 pct
b) Lucrare scrisa
1. Partea teoretica: 5 pct din cele 5 capitole
2. Parte aplicativa: studiu de caz - 2 pct