Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Analiza şi proiectarea sistemelor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI010
5
2+2+0
6
obligatorie
Informatică
MI010
5
2+2+0
5
obligatorie
Matematică-Informatică
MI010
5
2+2+0
6
obligatorie
Matematica Economica
Cadre didactice indrumatoare
Prof. Dr. PÂRV Bazil, bparv@cs.ubbcluj.ro
Lect. Dr. DARVAY Zsolt, darvay@cs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului, studentii trebuie sa posede:
a) cunostinte sistematice despre metodologiile de realizare a produselor program
b) familiarizarea cu conceptele si preocuparile moderne în scrierea softului de aplicatie
c) cunostinte despre locul si rolul aplicatiilor de gestiune într-o intreprindere
d) motivatia necesara privind importanta documentarii produselor soft
Continut
1. PROGRAME, INFORMATICIENI, ORGANIZATII.
1.1. Programe, aplicatii, sisteme
1.2. Profesii în tehnologia informatiei
1.3. Organizarea activitatii de informatica într-o organizatie
2. PARADIGME DE DEZVOLTARE A SOFTULUI
2.1. Ciclul de viata a unui program
2.2. Cum s-a ajuns la ingineria programarii
2.3. Definitia ingineriei programarii
2.4. Ciclul de viata clasic (modelul cascada)
2.5. Prototipizarea
2.6. Dezvoltarea iterativa si incrementala (modelul spirala, Boehm)
2.7. Tehnicile generatiei a 4-a
2.8. Combinarea paradigmelor
2.9. Ingineria programarii: prezent si viitor
3. PLANIFICAREA PROIECTELOR SOFT
3.1. Factorii umani implicati în dezvoltarea programelor
3.2. Organizarea procesului de realizare a programului
3.3. Alte activitati de planificare
3.4. Planul proiectului soft
4. ANALIZA CERINTELOR.
4.1. Ce este analiza cerintelor?
4.2. Tehnici de comunicare
4.3. Principiile analizei
4.4. Clase de metode de analiza
4.5. Specificarea cerintelor
4.6. Revizuirea specificarii
5. MODELUL CONCEPTUAL DE DATE
5.1. Modelul entitate-relatie
5.2. Modelarea conceptuala a datelor folosind modelul E-R
5.3. Generalizarea
5.4. Regulile specifice aplicatiei (business rules)
5.5. Pasi în modelarea datelor
5.6. Exemplu de modelare E-R
6. MODELUL ESENTIAL AL PRELUCRARILOR.
6.1. Diagrama de flux de date
6.2. Modelarea prelucrarilor în ciclul de dezvoltare a unei aplicatii
6.3. Exemple de DFD
6.4. O abordare pas cu pas a modelarii prelucrarilor
7. PROIECTAREA SOFTULUI
7.1. Fundamentele proiectarii
7.2. Pasii proiectarii
7.3. Concepte de proiectare
7.4. Proiectarea arhitecturii
7.5. Documentatia de proiectare
8. PROIECTAREA LOGICA A DATELOR
8.1. Modelul logic de date
8.2. Modelul relational
8.3. Conceptele normalizarii
8.4. Forme normale
8.5. Transformarea diagramelor E-R în relatii
8.6. Obtinerea modelului logic de date
8.7. Analiza evenimentelor
9. PROIECTAREA PRELUCRARILOR
9.1. Decizii generale de proiectare
9.2. Modele de implementare
9.3. Proiectarea generala a proceselor
9.4. Proiectarea proceselor primitive
9.5. Instrumente folosite în specificarea prelucrarilor
10. PROIECTAREA FIZICA A DATELOR
10.1. Procesul de proiectare fizica a datelor
10.2. Analiza volumului si utilizarii datelor
10.3. Strategia de distribuire a datelor
10.4. Organizarea fisierelor
10.5. Indexarea
10.6. Constrângerile de integritate
11. PROIECTAREA INTERFETELOR
11.1. Sarcinile proiectarii interfetei cu utilizatorul
11.2. Prelucrare manuala, batch si on-line
11.3. Proiectarea documentelor de intrare si a rapoartelor
11.4. Interactiunea om-calculator
12. IMPLEMENTAREA, TESTAREA, INSTALAREA SI ÎNTRETINEREA
12.1. Specificatiile de programare
12.2. Codificarea
12.3. Testarea
12.4. Instalarea
12.5. Punerea în exploatare si întretinerea
Fiecare capitol are rezervat un curs de doua ore, cu exceptia capitolelor 5 si 8, care au rezervate câte doua cursuri. Cursurile se desfasoara sub forma unor prezentari PowerPoint. Studentii sunt invitati sa citeasca în avans materialele de curs si de seminar.

Activitati de seminar
1. Diagrame ierarhice - diagier.doc
Diagrame de sistem (sistemul de salarii ieri si azi) - diagsist.doc
Matricea functiilor de business (matricea nevoilor de informatie) - bussfunc.doc
2. Profesii în informatica - profesii.doc
Studiul de fezabilitate - studfez.doc
3. Planificarea sistemelor - exemplu de planificare: sc1_pps.doc
Metrici soft: metriciSoft.doc
4. Studiu de caz: planificarea unui sistem
Episodul 1: descrierea organizatiei
CPP_1_Org.doc = descrierea organizatiei
5. Studiu de caz: planificarea unui sistem
Episodul 2: începutul unui proiect nou
CPP_2_Start.doc = începutul unui proiect nou
6-7. Studiu de caz: analiza cerintelor (1)
Episodul 3: cerinte generale CPP_3_Cerinte.doc
anexe:
diagrame entitate-relatie diager.doc
diagrame de flux de date diagfd.doc
tehnici de comunicare: tehnici de comunicare.doc
documentul de specificare a cerintelor: speccerinte.doc
8-9 Studiu de caz: analiza cerintelor (2)
Episodul 4: modelarea datelor CPP_4_DataModel.doc
10-11. Studiu de caz: analiza cerintelor (3)
Episodul 5: modelarea proceselor CPP_5_ProcModel.doc
anexa: notatii folosite în proiectarea procedurilor notproc.doc
12-13. Studiu de caz: proiectare (1)
Episodul 6: modelarea logica a datelor Cpp_6_ModelLogicDate.doc
14. Studiu de caz: proiectare (2)
Episodul 7: modelarea logica a prelucrarilor Cpp_7_ModelLogicProc.doc

Materialele de curs si de seminar sunt disponibile pe serverul Departamentului de Informatica, în directorul ..\labor\romana\an3\aps
Bibliografie
1. L.Constantine. E. Yourdon, Structured Design, Prentice Hall, 1979
2. T. DeMarco, Structured Analysis and System Design, Prentice Hall, 1979.
3. P.O. Flaaten, D. J. McCubbrey, P. D. O'Riordan, K. Burgess, Foundations of Business
Systems, Dryden Press, 1989
4. Frentiu,M. ºi B.Parv: Elaborarea programelor: metode si tehnici moderne, ProMedia,
Cluj-Napoca, 1994.
5. F.R. McFadden, J.A. Hoffer, Modern Database Management, Fourth Edition,
Benjamin/Cummings, 1994.
6. B. Pârv, Analiza si proiectarea sistemelor, Univ. "Babes-Bolyai", CFCID, Facultatea de
Matematica si Informatica, Cluj-Napoca, 2002, 2003.
7. R. S. Pressman, Software Engineering - A Practitioners Approach, Third edition,
McGraw Hill, 1992.
8. I. Sommerville, Software Engineering, Fifth edition, Addison-Wesley, 1996.
9. J. L. Whitten, L. D. Bentley, V.M. Barlow, System Analysis and Design Methods, Third
edition, Irwin, 1994.
Evaluare
Forma de examinare este examenul scris, ce va contine probleme de modelare din analiza cerintelor si proiectarea logica. Nota finala va fi formata din (un punct din oficiu):
a) Activitatea de la seminar: 2 pct
b) Lucrarea scrisa
1. Problema de modelare din analiza cerintelor - 3 pct
2. Problema de modelare din proiectarea logica - 4 pct.