Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca
Facultatea de Matematica si Informatica
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de teoria functiilor
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MB021
2
2+1+0
0
obligatorie
Scoala doctorala
Cadre didactice indrumatoare
Acad. MOCANU Petru, pmocanu@math.ubbcluj.ro
Obiective
Bibliografie
Evaluare