Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect (2) Project (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV042
2
0+0+3
3
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
(Component-Based Programming - in English)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. FRENŢIU Militon, mfrentiu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
La terminarea proiectului, studentii trebuie sa:
a) fie capabili sa realizeze o aplicatie Web distribuita si bazata pe componente
b) îndeplineasca oricare dintre rolurile necesare pentru dezvoltarea bazata pe componente
c) aiba deprinderi de folosire a tehnologiilor Java pentru dezvoltarea de aplicatii folosind componente Enterprise JavaBeans.
At the completion of this project, the students will:
a) be able to develop, assemble and deploy a component-based distributed Web application;
b) be able to perform all the roles involved in component-based software development;
c) have the necessary knowledge of using Java technologies for developing Enterprise JavaBeans applications.
Continut
1. Începutul dezvoltarii unei aplicatii distribuite folosind Enterprise JavaBeans. Definirea problemei de rezolvat.
2. Stabilirea echipei de dezvoltare si a rolurilor membrilor. Specificarea cerintelor. Alegerea instrumentelor de dezvoltare.
3. Procese si entitati specifice aplicatiei. Aplicatia client. Instalarea instrumentelor de dezvoltare.
4. Aspecte de proiectare. Unde se folosesc componente sesiune si unde componente entitate.
5. Folosirea componentelor sesiune cu stare.
6. Folosirea componentelor sesiune fara stare.
7. Folosirea bean-urilor comanda pentru accesarea bazelor de date.
8. Folosirea componentelor entitate cu BMP (Bean-Managed Persistency - persistenta gestionata de componenta).
9. Folosirea componentelor entitate cu CMP (Container-Managed Persistency - persistenta gestionata de container).
10. Integrarea partilor dezvoltate de furnizori diferiti.
11. Distribuirea si instalarea aplicatiei.
12. Aplicatia gata de folosire. Aspecte de administrare.
Bibliografie
1. Enterprise JavaBeans 1.1 Specification, Final Releasem 1999-2000, Sun Microsystems.
2. Java 2 Platform, Enterprise Edition Specification, Sun Microsystems., 1999. http://java.sun.com/j2ee/docs.html
3. V. Matena, B. Stearns, Applying Enterprise JavaBeans: Component-Based Development for the J2EE Platform, Addison-Wesley, The Java Series, 2001.
4. Ed Roman, Mastering Enterprise JavaBeans and the Java 2 Platform, Enterprise Edition, John Wiley and Sons, Wiley Computer Publishing, 1999.
Evaluare Assessment
Forma de examinare este colocviul. În ultimele doua saptamâni ale semestrului se va face o demonstratie cu proiectul realizat. Fiecare student va prezenta contributia sa la proiect.
Nota finala va fi formata din (1 punct din oficiu):
a) Activitatea de la laborator: 2 pct
b) Contributia personala la realizarea proiectului: 7 pct.
The assessment method is practical exam. The last two weeks of the term are reserved for the presentation of the developed application. Every student will present his/her own contribution to the project. The final mark (on a ten points scale, one point by default) will be obtained as:
a) Lab activity: 2 pts
b) Personal contribution to the finalized project: 7 pts