Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiect (2) Project (2)
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MV032
2
0+0+3
3
obligatorie
Matematică Computaţională - în limba maghiară
(Computational Mathematics - in Hungarian)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment