Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Dinamici spaţiale Spatial dynamics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MM274
2
2+1+1
7
optionala
Matematică Aplicată
(Applied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. BARBOSU Mihai, mbarbosu@math.ubbcluj.ro
Lect. Dr. SZENKOVITS Ferenc, fszenko@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment