Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode de dezvoltare bazată pe componente Component-based development methods
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI363
2
2+2+0
9
obligatorie
Programare bazată pe componente - în limba engleză
(Component-Based Programming - in English)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PÂRV Bazil, bparv@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
La terminarea cursului, studentii trebuie sa:
a) aiba cunostinte despre particularitatile dezvoltarii componentelor si sistemelor bazate pe componente
b) cunoasca rolurile necesare pentru dezvoltarea bazata pe componente
c) aiba deprinderi de folosire a tehnologiilor Java pentru dezvoltarea componentelor Enterprise JavaBeans
At the completion of this course, the students will be able to:
a) have a good understanding of the specifics of component and component-based system development
b) know the roles involved in component-based software development
c) know how to use Java technologies for developing Enterprise JavaBeans applications
Continut
1. Arhitecturi bazate pe componente
1.1. Arhitecturi pe doua nivele
1.2. Arhitecturi traditionale pe trei nivele
1.3. Arhitecturi Web timpurii
1.4. Arhitecturi J2EE
2. Structurarea echipei de dezvoltare a softului bazat pe componente
2.1. Dezvoltarea de componente
2.2. Asamblarea aplicatiilor
2.3. Distribuirea si instalarea aplicatiilor
2.4. Administrarea sistemului
2.5. Roluri ale furnizorilor de servere
3. Componente Enterprise JavaBeans
3.1. Interfata locala a componentelor Enterprise JavaBeans
3.2. Interfata la distanta a componentelor Enterprise JavaBeans
3.3. Clasa Enterprise Bean
3.4. Descriptorul de distribuire si instalare
3.5. Functionalitatea containerului de componente
4. Componente Enterprise JavaBeans sesiune
4.1. Unde se folosesc componente sesiune
4.2. Starea unei componente sesiune
4.3. Componente sesiune cu stare
4.4. Componente sesiune fara stare
4.5. Clase generate de container
4.6. Gestiunea componentelor sesiune la executie
5. Componente Enterprise JavaBeans entitate
5.1. Vederea clientului asupra unei componente entitate
5.2. Interfete locale si la distanta
5.3. Cheia primara si identitatea obiectelor
5.4. Ciclul de viata al unui obiect entitate
5.5. Referirea obiectelor entitate prin handle
5.6. Vederea dezvoltatorului asupra unei componente entitate
5.7. Persistenta obiectelor entitate
5.8. Metodele clasei Bean entitate
5.9. Ciclul de viata a instantei Bean entitate
5.10. Folosirea metodelor ejbLoad si ejbStore
5.11. Proiectarea interfetei la distanta
5.12. Apelarea concurenta a unui obiect entitate
6. Gestiunea tranzactiilor
6.1. Demarcarea declarativa a tranzactiilor
6.2. Demarcarea programata a tranzactiilor
7. Aspecte privind securitatea
7.1. Sarcinile administratorului de sistem
7.2. Sarcinile furnizorului containerului
7.3. Sarcinile dezvoltatorului de aplicatii
7.4. Sarcinile distribuirii si instalarii

Tematica seminariilor
S1 - Surse de informatie disponibile pe Internet si Intranet
S2 - Planificarea referatelor
S3 - S14 - prezentari de referate cu urmatoarea tematica
1. Începutul dezvoltarii unei aplicatii distribuite folosind Enterprise JavaBeans. Definirea problemei de rezolvat
2. Stabilirea echipei de dezvoltare si a rolurilor membrilor ei. Specificarea cerintelor
3. Procese si entitati specifice aplicatiei. Aplicatia client
4. Aspecte de proiectare. Unde se folosesc componente sesiune si unde componente entitate.
5. Folosirea componentelor sesiune cu stare
6. Folosirea componentelor sesiune fara stare
7. Folosirea bean-urilor comanda pentru accesarea bazelor de date
8. Folosirea componentelor entitate cu BMP (Bean-Managed Persistency - persistenta gestionata de componenta)
9. Folosirea componentelor entitate cu CMP (Container-Managed Persistency - persistenta gestionata de container)
10. Integrarea partilor dezvoltate de furnizori diferiti
11. Distribuirea si instalarea aplicatiei
12. Aplicatia gata de folosire. Aspecte de administrare
Bibliografie
1. Enterprise JavaBeans 1.1 Specification, Final Releasem 1999-2000, Sun Microsystems.
2. Java 2 Platform, Enterprise Edition Specification, Sun Microsystems., 1999. http://java.sun.com/j2ee/docs.html
3. V. Matena, B. Stearns, Applying Enterprise JavaBeans: Component-Based Development for the J2EE Platform, Addison-Wesley, The Java Series, 2001.
4. Ed Roman, Mastering Enterprise JavaBeans and the Java 2 Platform, Enterprise Edition, John Wiley and Sons, Wiley Computer Publishing, 1999.
Evaluare Assessment
Forma de examinare este examenul scris.
Nota finala va fi formata din (1 punct din oficiu):
a) Activitatea de la seminar: 2 pct
b) Lucrare scrisa: 7 pct.
The assessment method is written exam. The final mark (on a ten points scale, one point by default) will be obtained as:
a) Seminar activity: 2 pts
b) Written exam: 7 pts