Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Agenţi inteligenţi cooperativi Cooperative intelligent agents
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI360
1
2+2+0
9
obligatorie
Sisteme inteligente - în limba engleză
(Intelligent Systems - in English)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. POP Horia Florin, hfpop@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Sa introduca studentul intr-un domeniu nou al Inteligentei Artificiale - IA distribuita.
Sa permita abordarea comparativa a aspectelor teoretice in IA distribuita si clasica.
Sa contribuie la intelegerea necesitatii IA distribuite prin studierea unor aplicatii industriale si practice relevante.
To introduce the student a new field of Artificial Intelligenc - Distributed AI. To allow a comparative approach of theoretical aspects in distributed and classic AI. To contribute to understanding the necessity of DAI through the study of relevant industrial and practical applications.
Continut
0. Introducere
1. Agenti inteligenti
2. Sisteme multiagent si societati de agenti
3. Rezolvarea distribuita a problemelor si planificare distribuita
4. Algoritmi de cautare pentru agenti
5. Algoritmi distribuiti de luare a deciziilor
6. Invatare in sisteme multiagent
7. Tehnici de organizare computationala
8. Metode formale in Inteligenta artificiala distribuita
9. Aplicatii industriale si practice de DAI
10. Teme suplimentare
Bibliografie
Gerhard Weiss (Ed.), Multiagent Systems: A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, MIT Press, 1999
Evaluare Assessment
Fiecare student trebuie sa demonstreze ca a atins un nivel acceptabil de intelegere si procesare a cunostintelor domeniului, ca este capabil sa exprime cunostintele intr-o forma coerenta, ca are capacitatea de a realiza o analiza conceptuala a domeniului, si de a utiliza cunostintele in rezolvarea problemelor. Nota finala va fi compusa luand in calcul urmatoarele componente: rapoartele teoretice si aplicative; proiectul realizat; lucrarea scrisa.
Each student has to prove that (s)he acquired an acceptable level of understanding and processing of the domain knowledge, that (s)he is able of expressing this knowledge in a coherent form, that (s)he has the ability to develop a conceptual analysis of the domain and to use the knowledge in problems solving. The final grade will be based on the following components: theoretical and applicative reports; programming project; written paper.