Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Aplicaţii client/server Client/server applications
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI072
8
2+0+2
7
optionala
Matematică-Informatică
(Mathematics-Computer Science)
MI072
8
2+0+2
10
optionala
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. PÂRV Bazil, bparv@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Învăţarea, înţelegerea şi aplicarea conceptelor progrămarii bazate pe componente ActiveX. Dezvoltarea de componente ActiveX şi folosirea acestora la realizarea aplicaţiilor client/server.
Cursul acoperă două mari aspecte ale programării bazate pe componente pe platforme Windows, în viziunea firmei Microsoft:
- proiectarea claselor;
- proiectarea şi folosirea componentelor ActiveX
Mediul de dezvoltare folosit la exemplificări este Microsoft Visual Basic.
Learning, understanding, and using of the core concepts of Component-Based Programming using ActiveX components. Developing and using ActiveX components to build client/server applications.
The course covers two main aspects of Component-Based Programming on Microsoft Windows platforms: the design of classes, and the design and use of ActiveX components. The development environment used is Microsoft Visual Basic.
Continut
Partea I. Programarea cu obiecte în Visual Basic (VB)
I.1. Generalităţi despre obiecte în Visual Basic
I.2. Inspectarea obiectelor cu Object Browser
I.3. Crearea claselor proprii
I.4. Adăugarea de proprietăţi şi metode la o clasă
I.5. Adăugarea de evenimente la o clasă
I.6. Convenţii de numire a proprietăţilor, evenimentelor şi metodelor
I.7. Polimorfismul
I.8. Folosirea obiectelor proprii
I.9. Modele obiect
I.10. Crearea claselor colecţie personalizate

Partea a II-a. Dezvoltarea componentelor ActiveX
2. Programarea bazată pe componente în VB
2.1. Tipuri de componente ActiveX
2.2. Servere in-process şi out-of-process
2.3. Lucrul cu componentele ActiveX (crearea unei referinţe la un obiect, folosirea metodelor, proprietăţilor şi evenimentelor obiectului, eliberarea referinţelor la un obiect)
2.4. Modele obiect. Navigarea în modelele obiect
2.5. Gestiunea excepţiilor şi a cererilor în curs de execuţie la o componentă ActiveX
2.6. Folosirea interfeţei vizuale a unei componente ActiveX.
3. Crearea componentelor ActiveX DLL
4. Crearea componentelor ActiveX EXE
5. Crearea controalelor ActiveX
6. Principii generale de proiectare a componentelor ActiveX.

Partea I-a are dedicate patru cursuri de câte două ore, iar fiecărui capitol din partea a doua îi corespund două cursuri. Cursurile se desfăşoară sub forma unor prezentări Word, cu exemple live. Studenţii sunt invitaţi să citească în avans materialele de curs şi de laborator.

Activitatea de laborator

În primele 3 săptamâni ale semestrului, temele de laborator sunt:
1. Proiectarea unei clase simple
2. Folosirea moştenirii de interfeţe pentru implementarea polimorfismului
3. Implementarea claselor colecţie personalizate.

In săptămâna 4, fiecare student va primi o temă de proiect de mijloc de semestru (PM), care va fi predat în săptamana 8. Săptămânile 4-7 sunt dedicate realizării proiectului. PM se va referi la realizarea unei aplicaţii care foloseşte clase, clase colecţie şi un model obiect simplu pentru manipularea unor date persistente stocate în fişiere sau într-o bază de date.

În săptămâna 9, fiecare student va primi tema de proiect final (PF), care va fi predat în ultimele două săptămâni din semestru. Săptămânile 9-14 sunt dedicate realizării proiectului PF. PF va însemna reproiectarea PM în arhitectura client/server, în două variante: cu componente ActiveX DLL şi cu componente ActiveX EXE.
Bibliografie
1. Microsoft Visual Basic 6.0. Ghidul programatorului, Teora & Microsoft Press, Bucureşti, 1998.
2. Documentaţia on-line de pe CD-urile MSDN (Microsoft Visual Studio 6)
3. Suportul de curs - disponibil pe serverul Departamentului de Informatică
- documente Word
- exemple demonstrative
Evaluare Assessment
Forma de examinare este examenul practic, care constă din prezentarea proiectelor realizate. Nota finală va fi formată din (un punct din oficiu):
a) Activitatea de la laborator: 2 pct
b) Prezentarea proiectului PM: 3 pct
c) Prezentarea proiectului PF: 4 pct
The assessment method is practical exam, which means the presentation (including a demonstration) of the two software projects: the middle-term project (MP) and the final term project (FP). The final mark (on a ten points scale, one point by default) will be obtained from the following elements:
a) Lab activity: 2 pts
b) Practical exam MP: 3 pts
c) Practical exam FP: 4 pts.