Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Arhitectura calculatoarelor Computer architecture
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI060
3
2+0+2
6
obligatorie
Matematici Aplicate
(Applied Mathematics)
MI060
3
2+0+2
6
obligatorie
Matematica Economica
(Mathematics Economics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BOIAN Florian Mircea, florin@cs.ubbcluj.ro
Lect. ROBU Judit, robu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
- Insusirea de catre studenti a modelelor arhitecturale ale calculatoarelor, functionarea procesorului, a utilizarii sistemelor de reprezentare a informatiei in calculator.
- Initiere in programarea in limbaj de asamblare, ceea ce asigura intelegerea arhitecturii si functionarii unui microprocesor.
- Initiere in arhitecturile sistemelor de intreruperi, cu particularizarea la masinile 80x86.
- understading by the students of the computer architecture models, processor functioning, computer information representation usage
- initiation in assembler language programming, which will assure the comprehension of the microprocessor architecture and functioning
- initiation in interrupt systems architecture, with the 80x86 case study
Continut
Reprezentarea informatiei in calculator.
Modelul formal al unui procesor: masina cu trei adrese, masina cu o adresa, circuite combinationale de deplasare, de codificare si decodificare, sumatoare binare, sisteme de adresare si mecanisme de adresare, conceptul de intrerupere.
Arhitectura microprocesoarelor din familia 80x86.
Componentele unui microprocesor: organizarea memoriei si calculul de adresa; registrii generali si de stare.
Reprezentarea interna a unei instructiuni masina.
Instructiuni: de transfer, aritmetice, asupra bitilor, de salt conditionat si neconditionat, de comparare; de lucru cu siruri de octeti si cuvinte.
Utilizarea unor intreruperi 80x86.
Structura sistemului de intreruperi.
Utilizarea terminalului si a discului la nivel de BIOS.
Utilizarea catorva functii DOS de intrare/iesire la nivel de fisier.
Bibliografie
1. ANGHELOIU I. Teoria codurilor. Ed. Militara, 1972
2. BOIAN F. M. Sisteme de operare interactive. Ed. Libris, Cluj, 1994
3. BOIAN F. M. De la aritmetica la calculatoare. Ed. Presa Universitara Clujeana, Cluj, 1996
4. BOIAN F. M., VANCEA A., IURIAN S., IURIAN M. Programare avansata de sistem si aplicatii IBM-PC, lito. Universitatea "Babes-Bolyai", 1996
5. ION D.I. NITA C. Elemente de aritmetica cu aplicatii in tehnici de calcul. Ed. Tehnica, 1978
6. IONESCU D. Codificare si coduri. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1981
7. IONESCU D., NISIPEANU L. STOICA E. Baze matematice pentru calculatoare numerice. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1978
8. KNUTH D.E. Tratat de programarea calculatoarelor; vol 3: Algoritmi seminumerici. Ed. Tehnica, Bucuresti, 1985
9. STALLINGS W. Computer Organization and Arhitecture; Principles, Structure and Function. Mc. Millan Pub. Comp. New-York, London, 1987
Evaluare Assessment
Examen scris si practic, combinat cu activitatea de la laborator din timpul semestrului. Nota finala s-a obtinut ca medie dintre:
- nota de la subiectul teoretic;
- nota de la subiectul aplicativ de la examen;
- nota pe activitatea de la laborator (corectitudinea si consistenta programelor, completitudinea documentarilor etc.).
Written and practical exam, combined with the activity at the laboratories during the semester. The final mark is obtained as an average between:
- the vote at the written exam
- the vote at the practical exam
- a vote on the laboratory activity