Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Optimizare multicriterială cu aplicaţii Multicriterial optimization and applications
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MT262
2
2+2+1
10
obligatorie
Analiza neliniară aplicată
()
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge