Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode de dezvoltare bazată pe componente Component based programming
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI363
2
2+2+1
10
obligatorie
Programare bazată pe componente
(Component-Based Programming)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge