Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Comunicaţii multimedia şi învăţământ la distanţă Multimedia communications and distance learning
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI362
2
2+2+1
10
obligatorie
Sisteme distribuite în Internet şi Intranet
()
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge