Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Proiectarea automată a paginilor Web Automated design of Web pages
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI353
1
2+2+1
10
obligatorie
Baze de date în Internet şi comerţ electronic
(Database in Internet and electronic commerce)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge