Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Modele avansate de calcul evolutiv Advanced methods in evolutive computing
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI289
2
2+2+1
10
obligatorie
Sisteme inteligente
(Intelligent Systems)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TĂTAR Doina, dtatar@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims


Continut

Bibliografie

Evaluare Assessment