Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Practică la disciplina Programare Practice to Programming
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MI181
3
0+0+2
3
obligatorie
Tehnologie Informatică
(College of Computer Technology)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge