Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Geometrii neeuclidiene Noneuclidean geometry
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MG022
5
2+1+0
6
optionala
Matematică
(Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. VARGA Csaba Gyorgy, csvarga@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Continut
Bibliografie
Evaluare Assessment