Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Relaţii diferenţiale Differential relations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME279
4
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge