Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode numerice în teoria sistemelor dinamice Numerical methods in dynamical systems
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME276
3
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge