Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Metode topologice în teoria ecuaţiilor integrale Topological methods in integral equations theory
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME275
2
2+1+0
7
optionala
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge