Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Ecuaţii cu derivate parţiale neliniare Nonlinear partial differential equations
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
ME274
1
2+1+0
7
obligatorie
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge