Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Capitole speciale de analiză numerică Special topics in numerical analysis
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC262
3
2+2+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge