Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Software în analiza numerică Software in numerical analysis
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC257
2
2+2+1
8
obligatorie
Matematică Aplicată
(Aplied Mathematics)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Conf. Dr. TRÎMBIŢAŞ Radu Tiberiu, tradu@cs.ubbcluj.ro
Obiective Aims
A familiariza studentii cu tehnicile de programare a metodelor numerice si cu utilizarea pachetelor matematice
To introduce students in numerical programming and usage of math packages.
Continut
1. Descrierea algoritmilor.
2. Elemente de analiza algoritmilor si complexitatea calculului.
3. MATLAB - programare in MATLAB, grafica in MATLAB, functii si pachete.
4. Teoria erorilor si aritmetica in virgula flotanta.
5. Rezolvarea numerica a ecuatiilor operatoriale: ecuatii in R, sisteme liniare si neliniare, ecuatii diferentiale ordinare.
6. Algoritmi probabilisti.
7. Operatori liniari pozitivi si aplicatii in grafica pe calculator.
Bibliografie
1. S. Nakamura - Numerical Analysis and Graphics Visualization in MATLAB, Prentice-Hall,1998.
2. Flanery, Veterlink, Teukolsky - Numerical Recipes in C
3. R. Burden, L. D. Faires - NUmerical Analysis, PWS Kent, 1986.
Evaluare Assessment
examen(50%)+test practic laborator(50%)
exam(50%)+practical test(50%)