Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică
FISA DISCIPLINEI

Statistică matematică Mathematical statistics
Cod
Semes-
trul
Ore: C+S+L
Credite
Tipul
Sectia
MC015
5
2+0+2
6
obligatorie
Informatică
(Computer Science)
Cadre didactice indrumatoare Teaching Staff in Charge
Prof. Dr. BLAGA Petru, pblaga@cs.ubbcluj.ro
Lect. SOOS Anna, asoos@math.ubbcluj.ro
Obiective Aims
Cunoasterea notiunilor de baza si a metodelor statisticii matematice. Se urmareste latura aplicativa a statisticii matematice si implementarea pe calculator a unor metode ale statisticii matematice.
Knowledge of basic concepts and methods of mathematical statistics. The applied side of mathematical statistics and implements on computers of some methods of mathematical statistics are followed.
Continut
Notiuni de baza ale teoriei selectiei. Distributii de selectie. Caracteristici ale distributiilor de selectie (medie de selectie, dispersie de selectie, momente de selectie, mediana, cuantile, asimetrie, exces, coeficent de corelatie - Pearson, Spearman, Kendall). Teorema lui Glivenko, teoremele lui Kolmogorov si Smirnov. Notiuni de baza ale teoriei estimatiei. Estimatori punctuali. Nedeplasare. Consistenta. Eficienta. Suficienta. Inegalitatea Rao-Cramer. Metode de estimatie: metoda momentelor, metoda verosimilitatii maxime, metoda celor mai mici patrate. Estimatori nepunctuali: intervale de incredere, regiuni de incredere. Verificarea ipotezelor statistice. Erori de genul intai si de genul al doilea. Cele mai puternice teste. Teste relative la valoarea medie teoretica: testul Z si testul T. Teste privind diferenta a doua medii teoretice. Test privind raportul a doua dispersii teoretice (testul F). Teste privind concordanta (distributia multinomiala, densitatea de probabilitate, tabele de contingenta, omogenitate). Teste neparametrice (testul semnelor, testul sumei rangurilor, testul lui Kolmogorov, testul Kolmogorov-Smirnov).
Bibliografie
1. Blaga, P., Calculul probabilitatilor. Culegere de probleme, lito. Univ. din Cluj-Napoca, 1984.
2. Blaga, P., Calculul probabilitatilor si statisitica matematica. Vol. II. Curs si culegere de probleme, lito. Univ. din Cluj-Napoca, 1994.
3. Blaga, P., Radulescu, M., Calculul probabilitatilor, lito. Univ. din Cluj-Napoca, 1987.
4. Ciucu, G., Craiu, V., Introducere in teoria probabilitatilor si statistica matematica, Ed. did. si ped., Bucuresti, 1971.
5. Ciucu, G., Craiu, V., Inferenta statistica, Ed. did. si ped., Bucuresti, 1974.
6. Ciucu, G., Tudor, C., Teoria probabilitatilor si aplicatii, Ed. st. si encicl., Bucuresti, 1983.
7. Dumitrescu, M., Florea, D., Tudor, C., Probleme de teoria probabilitatilor si statistica matematica, Ed. tehnica, Bucuresti, 1985.
8. Iosifescu, M., Mihoc, Gh., Theodorescu, R., Teoria probabilitatilor si statistica matematica, Ed. tehnica, Bucuresti, 1966.
9. Lebart, L., Morineau, M. G., Fenelon, J.-P., Traitment de Donnees Statistiques. Methodes et Programmes, Dunod, Paris, 1982.
10. Saporta, G., Probabilites, Analyse de Donnees et Statistique, Editions Technip, Paris, 1993.
11. Yule, G. U., Kendall, M. G., Introducere in teoria statisticii, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1969.
Evaluare Assessment
Examen.
Exam.