Burse semestrul II, an universitar 2021/2022

7 februarie 2022

Model cerere bursa performanata merit sem. 2 an univ. 2021-2022.docx
Regulament privind acordarea burselor pentru studenti 2021-2022.pdf
Calendar de acordare a burselor sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf
Declaratie bursa documente electronic sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf
Anexa 7 burse sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf
Anexa 8 burse sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf
Anexa 11 burse sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf
Anexa 12 burse sem. 2 an univ. 2021-2022.pdf

Conform Hotărârii Consiliului Facultăţii, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2021/2022, după cum urmează:

 • Media minimă de acordare a burselor de performanţă: 9,00
 • Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00
 • Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale şi medicale: 15 credite la disciplinele de specialitate.

Regulamentul de acordare al burselor este disponibil la adresele:

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2021-2022/Regulament_burse_studenti_2021-2022.pdf

Cererile pentru acordarea burselor de performanţă, merit si ajutor social pentru toţi studenţii de la nivel licenţă (anul I, II ,III) şi nivel master (anul I, II) se vor  încărca la adresa:

https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

în perioada 21 februarie  2022 - 11 martie 2022.

IMPORTANT: DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL VOR FI SCANATAE INTR-UN SINGUR FISIER SI VOR FI INCARCATE PANA LA DATA DE 10 MARTIE 2022 IN PLATFORMA la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

SI SE VOR DEPUNE ŞI IN ORIGINAL LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA ÎNSCRIERILOR (21 FEBRUARIE 2022 - 11 MARTIE 2022, ÎNTRE ORELE 9,00 - 12,00). DUPĂ DATA DE 11 MARTIE 2022 ORA 12,00 NU SE MAI ACCEPTĂ COMPLETĂRI CU ACTE JUSTIFICATIVE LA DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ.

Recomandarea este de a vă ȋncărca ȋn platformă dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cât mai repede posibil, deoarece daca veti primi observatii de la secretariat sa aveti timpul necesar pentru completarea dosarului, iar apoi să depuneţi dosarele cu documentele ȋn original ȋn perioada mentionata mai sus la Secretariatul Facultăţii.

Modelul cererii de bursa de performanta sau merit se descarca, se completeaza, se semneaza, dupa care se scanează şi se încarcă la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

Declaraţia bursa documente in format electronic

Criterii de departajare in cazul mediilor egale

În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. publicații științifice, respectiv participarea cu lucrări/contribuții/prezentări la manifestări științifice/academice, conferințe, simpozioane, seminarii științifice/academice, alte activități academice relevante în semestrul pentru care se evaluează performanțele studentului. Pentru evaluarea activității extracurriculare a studentului candidat la obținerea bursei (a se vedea b) acesta va prezenta lucrări/comunicări de cercetare științifică proprii și originale. Studenții aplicanți vor face dovada acestor rezultate prin anexarea la cerere a documentelor doveditoare (e.g. lucrare publicată, diplomă care să ateste prezentarea susținută în cadrul unei sesiuni științifice);1.1. În cazul studenților la master, anul 1, pentru semestrul 1, se va lua în considerare activitatea științifică din semestrul al doilea al anului terminal de licență, însă doar în cazul în care studentul își continuă studiile de masterat într-un domeniu apropiat.1.2. Activitatea științifică luată în considerare ca prim criteriu de departajare va fi consemnată doar dacă studentul aplicant are un îndrumător al activității științifice din facultatea în care aplică pentru bursă.
 2. media pe semestrul/semestrele precedent/e (i.e. semestrul desfășurat cu două semestre înaintea celui în care se solicită bursa); în cazul studenților din anul I, nivel licență/master semestrul I, media de admitere la programul de licență/master este echivalentul mediei pe semestrul precedent;
 3. nota obținută la materia cu cele mai multe credite din semestrul precedent celui în care se solicită bursa; dacă egalitatea persistă, se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu același număr de credite la oricare etapă din aplicarea acestui criteriu, se va lua în considerare media aritmetică a tuturor disciplinelor respective;
 4. notele obținute la materiile facultative din semestrul precedent celui în care se solicită bursa;
 5. media obţinută la concursul de admitere;
 6. media obţinută la examenul de bacalaureat pentru studenţii nivel licenţă şi media obţinută la examenul de licenţă pentru studenţii nivel master. În caz de egalitate a mediei obținute la examenul de bacalaureat, studenții nivel licență vor fi departajați pe baza mediei aritmetice a notelor de la primele două probe scrise ale examenului de bacalaureat. În caz de egalitate a mediei obținute la examenul de licență, studenții nivel masterat vor fi departajați pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, iar în cazul egalității mediei de la examenul de bacalaureat aceștia vor fi departajați pe baza mediei aritmetice a notelor de la primele două probe scrise ale examenului de bacalaureat.

Atenţie: Adeverinţele ANAF şi Registrul Agricol sunt obligatorii! Documentele justificative de la Administrația Financiară se solicită pe ultimele 3 luni pentru care există situații definitive înregistrate la Administrația Financiară.

CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE şi MEDICALE vor fi încărcate în perioada 21 februarie 2022 – 10 martie 2022 pe platforma la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/

si se vor depune şi ȋn original la facultate ȋn perioada  21 februarie 2022 - 11 martie 2022 pana la ora 12,00.

Studentii cu taxă pot obtine bursa de ajutor social din fondul Rectoratului.

VENITUL MAXIM ADMIS PE MEMBRU DE FAMILIE: venit net de 1386 lei/membru de familie pe lunile octombrie 2021, noiembrie 2021 şi decembrie 2021

NOTA: Numerotarea şi semnarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip şi NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul "Verificare conformitate ..." care va fi pus la începutul dosarului.

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:

Studenţii care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1.386 lei/membru de familie) vor depune următoarele documente:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 - se descarca de pe site-ul facultatii
 2. anexa nr. 8 - se descarca de pe site-ul facultatii
 3. anexa  nr. 11 - se descarca de pe site-ul facultatii
 4. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
 5. copii ale buletinelor/ cărţilor de identitate ale părinţilor;
 6. copii ale certificatelor de naştere şi ale buletinelor/ cărţilor de identitate (dacă este cazul), ale celorlalţi membri ai familiei, aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 7. adeverinţe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;
 8. declaraţii pe propria răspundere a unuia dintre părinţi, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
 9. adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 10. documente justificative privind veniturile studenţilor titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale şi ale părinţilor acestora, după caz:
  1. cupoane sau adeverinţă de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile octombrie 2021, noiembrie 2021, decembrie 2021;
  2. adeverinţă de şomaj pentru lunile octombrie 2021, noiembrie 2021, decembrie  2021;
  3. adeverinţă de venit net, pentru lunile octombrie 2021, noiembrie 2021, decembrie  2021;
 11. declaraţie pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obţine nici un fel de venit, în faţa unui notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul;
 12. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverinţă/ cupoane (pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021) privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
 13. copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, se completează cu adeverinţă/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare (pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2021), pentru student şi fraţii acestuia;
 14. documente justificative de la Administraţia Financiară privind veniturile nete obţinute din activităţi autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, societăţi comerciale activităţi de exploatare a proprietăţilor personale ale studentului şi ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
 15. declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el şi familia sa nu mai are şi alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).
 16. Ancheta Sociala eliberată de Primărie (dacă venitul este zero);
 17. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinţii studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 18. Declaraţia bursa documente in format electronic

Dosarele depuse în vederea obţinerii unei burse de ajutor social se preiau în forma înaintată de student. Este interzis refuzul de înregistrare a dosarului. Completarea acestor dosare survenită ulterior depunerii nu este posibilă, cu excepția clarificărilor solicitate de Comisia de burse pe facultate ȋn platformă.

Declaraţiile solicitantului sau ale membrilor familiei acestuia date în faţa notarului public nu sunt necesare şi obligatorii în niciuna din situaţiile în care documentele cu privire la venituri, eliberate de autorităţi ale statului, certifică inexistenţa altor venituri decât cele declarate.

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 - se descarca de pe site-ul facultatii
 2. anexa nr. 12 - se descarca de pe site-ul facultatii
 3. copie a buletinului/ cărţii de identitate
 4. Certificat medical (NU SE ACCEPTĂ ADEVERINŢĂ MEDICALĂ) eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului) şi vizat de medicul de familie sau medicul arondat facultăţii de la Cabinetul medical studentesc – Caminul Sport XXI. În certificatul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu incadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3):studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.
 5. Declaraţia bursa documente in format electronic

Cuantumul burselor:

 • Bursa de performanță 1000 lei/ lunar
 • Bursa de merit 700 lei/ lunar
 • Bursa de ajutor social 580 lei/ lunar

Comisia de acordare a burselor pe facultate