Burse semestrul I, an universitar 2022/2023

Conform Hotărârii Consiliului Facultății, au fost aprobate mediile minime de acordare a burselor pentru anul universitar 2022/2023, după cum urmează:

 • Media minimă de acordare a burselor de performanță: 9,00
 • Media minimă de acordare a burselor de merit: 7,00
 • Număr minim de credite pentru acordarea burselor sociale și medicale: 15 credite la disciplinele de specialitate.

Regulamentul de acordare al burselor este disponibil la adresele:

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse
https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/files/burse/2022-2023/Regulament_burse_studenti_2022-2023.pdf

Cererile pentru acordarea burselor de performanță, merit si ajutor social pentru toți studenții de la nivel licență (anul I, II ,III) și nivel master (anul I, II) se vor încărca la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ în perioada 3 octombrie  2022 - 21 octombrie 2022.

IMPORTANT: DOSARELE PENTRU ACORDAREA BURSEI DE AJUTOR SOCIAL VOR FI SCANATAE ÎNTR-UN SINGUR FIȘIER PDF ȘI VOR FI ÎNCĂRCATE PÂNĂ LA DATA DE 20 OCTOMBRIE 2022 ÎN PLATFORMA DE LA ADRESA: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ ȘI SE VOR DEPUNE ŞI IN ORIGINAL LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA ÎNSCRIERILOR (4 OCTOMBRIE 2022 - 21 OCTOMBRIE 2022, ÎNTRE ORELE 9,00 - 12,00). DUPĂ DATA DE 21 OCTOMBRIE 2022 ORA 12,00 NU SE MAI ACCEPTĂ COMPLETĂRI CU ACTE JUSTIFICATIVE LA DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ.

Recomandarea este de a vă încărca în platformă dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social cât mai repede posibil, deoarece dacă veți primi observații de la secretariat să aveți timpul necesar pentru completarea dosarului, iar apoi să depuneți dosarele cu documentele în original în perioada menționată mai sus la Secretariatul Facultății.

Modelul cererii de bursă de performanță sau merit se descarcă, se completează, se semnează, după care se scanează și se încarcă la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

Declarația bursa documente în format electronic

Criterii de departajare în cazul mediilor egale

În cazul mediilor egale, departajarea se va face pe baza următoarelor criterii, luate în considerare în ordinea următoare:

 1. publicații științifice, respectiv participarea cu lucrări/contribuții/prezentări la manifestări științifice/academice, conferințe, simpozioane, seminarii științifice/academice, alte activități academice relevante în semestrul pentru care se evaluează performanțele studentului. Pentru evaluarea activității extracurriculare a studentului candidat la obținerea bursei (a se vedea b) acesta va prezenta lucrări/comunicări de cercetare științifică proprii și originale. Studenții aplicanți vor face dovada acestor rezultate prin anexarea la cerere a documentelor doveditoare (e.g. lucrare publicată, diplomă care să ateste prezentarea susținută în cadrul unei sesiuni științifice);1.1. În cazul studenților la master, anul 1, pentru semestrul 1, se va lua în considerare activitatea științifică din semestrul al doilea al anului terminal de licență, însă doar în cazul în care studentul își continuă studiile de masterat într-un domeniu apropiat.1.2. Activitatea științifică luată în considerare ca prim criteriu de departajare va fi consemnată doar dacă studentul aplicant are un îndrumător al activității științifice din facultatea în care aplică pentru bursă.
 2. media pe semestrul/semestrele precedent/e (i.e. semestrul desfășurat cu două semestre înaintea celui în care se solicită bursa); în cazul studenților din anul I, nivel licență/master semestrul I, media de admitere la programul de licență/master este echivalentul mediei pe semestrul precedent;
 3. nota obținută la materia cu cele mai multe credite din semestrul precedent celui în care se solicită bursa; dacă egalitatea persistă, se va lua în considerare următoarea disciplină cotată cu cele mai multe credite. Acest criteriu se va aplica până la realizarea departajării. În situația în care există mai multe discipline cu același număr de credite la oricare etapă din aplicarea acestui criteriu, se va lua în considerare media aritmetică a tuturor disciplinelor respective;
 4. notele obținute la materiile facultative din semestrul precedent celui în care se solicită bursa;
 5. media obținută la concursul de admitere;
 6. media obținută la examenul de bacalaureat pentru studenții nivel licență și media obținută la examenul de licență pentru studenții nivel master. În caz de egalitate a mediei obținute la examenul de bacalaureat, studenții nivel licență vor fi departajați pe baza mediei aritmetice a notelor de la primele două probe scrise ale examenului de bacalaureat. În caz de egalitate a mediei obținute la examenul de licență, studenții nivel masterat vor fi departajați pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, iar în cazul egalității mediei de la examenul de bacalaureat aceștia vor fi departajați pe baza mediei aritmetice a notelor de la primele două probe scrise ale examenului de bacalaureat.

Atenție: Adeverințele ANAF și Registrul Agricol sunt obligatorii! Documentele justificative de la Administrația Financiară se solicită pe ultimele 3 luni pentru care există situații definitive înregistrate la Administrația Financiară.

CERERILE ŞI DOSARELE pentru BURSELE SOCIALE și MEDICALE vor fi încărcate în perioada 3 octombrie 2022 – 20 octombrie 2022 pe platforma la adresa: https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ și se vor depune și în original la facultate în perioada  4 octombrie 2022 - 21 octombrie 2022 pana la ora 12,00.

Studenții cu taxă pot obține bursa de ajutor social din fondul Rectoratului.

VENITUL MAXIM ADMIS PE MEMBRU DE FAMILIE: venit net de 1524 lei/membru de familie pe lunile IUNIE 2022, IULIE 2022 și AUGUST 2022

NOTA: Numerotarea și semnarea paginilor din dosar începe cu Cererea tip și NU cu formularul "Verificare conformitate ...". Dosarul va cuprinde documentele în ordinea prezentată de formularul "Verificare conformitate ..." care va fi pus la începutul dosarului.

Dosarul pentru bursă socială va cuprinde:

Studenții care provin din familii ale căror venituri lunare nete medii pe membru de familie sunt mai mici decât cuantumul salariului minim pe economie (1524 lei/membru de familie) vor depune următoarele documente:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 - se descarcă de pe site-ul facultății
 2. anexa nr. 8 - se descarcă de pe site-ul facultății
 3. anexa  nr. 9 - se descarcă de pe site-ul facultății
 4. copie a buletinului/ cărții de identitate;
 5. copii ale buletinelor/ cărților de identitate ale părinților;
 6. copii ale certificatelor de naștere și ale buletinelor/ cărților de identitate (dacă este cazul), ale celorlalți membri ai familiei, aflați în întreținerea părinților;
 7. adeverințe de elev sau de student pentru membrii familiei care urmează o formă de învățământ;
 8. declarații pe propria răspundere a unuia dintre părinți, dată la notar sau la primăria localității în care își are domiciliul, pentru copii minori aflați în întreținerea familiei, care nu urmează o formă de învățământ și nici nu obțin venituri proprii;
 9. adeverințe privind cuantumul alocației primite pentru copiii minori cu probleme medicale;
 10. documente justificative privind veniturile studenților titulari ai cererii pentru acordarea bursei sociale și ale părinților acestora, după caz:
  1. cupoane sau adeverință de la Casa de Pensii privind cuantumul pensiei (indiferent de natura acesteia) pentru lunile IUNIE 2022, IULIE 2022, AUGUST 2022;
 11. adeverință de șomaj pentru lunile IUNIE 2022, IULIE 2022, AUGUST 2022, adeverință de venit net, pentru lunile IUNIE 2022, IULIE 2022, AUGUST 2022
 12. declarație pe propria răspundere dată de fiecare părinte care nu obține nici un fel de venit, în fața unui notar sau la primăria localității în care își are domiciliul;
 13. copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte, se completează cu adeverință/ cupoane (pentru lunile iunie, iulie și august 2022) privind cuantumul pensiei de urmaș pentru student și frații acestuia;
 14. copie a hotărârii judecătorești, în cazul în care părinții sunt divorțați, se completează cu adeverință/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare (pentru lunile iunie, iulie și august 2022), pentru student și frații acestuia;
 15. documente justificative de la Administrația Financiară privind veniturile nete obținute din activități autorizate (de exemplu: chirii, persoane fizice autorizate, asociații familiale, societăți comerciale activități de exploatare a proprietăților personale ale studentului și ale familiei: terenuri agricole, păduri, chirii, etc.);
 16. declarație pe propria răspundere a solicitantului, din care să reiasă că el și familia sa nu mai are și alte venituri decât cele declarate (a se vedea Anexa nr. 8).
 17. Ancheta Sociala eliberată de Primărie (dacă venitul este zero);
 18. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.
 19. Declarația bursa documente în format electronic

Dosarele depuse în vederea obținerii unei burse de ajutor social se preiau în forma înaintată de student. Este interzis refuzul de înregistrare a dosarului. Completarea acestor dosare survenită ulterior depunerii nu este posibilă, cu excepția clarificărilor solicitate de Comisia de burse pe facultate în platformă.

Declarațiile solicitantului sau ale membrilor familiei acestuia date în fața notarului public nu sunt necesare și obligatorii în niciuna din situațiile în care documentele cu privire la venituri, eliberate de autorități ale statului, certifică inexistența altor venituri decât cele declarate.

Dosarul pentru bursă medicală va cuprinde:

 1. cerere de bursa tip anexa nr. 7 - se descarcă de pe site-ul facultății
 2. anexa nr. 10 - se descarcă de pe site-ul facultății
 3. copie a buletinului/ cărții de identitate
 4. Certificat medical (NU SE ACCEPTĂ ADEVERINŢĂ MEDICALĂ) eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competențe în domeniul diagnosticului) și vizat de medicul de familie sau medicul arondat facultății de la Cabinetul medical studențesc – Căminul Sport XXI. În certificatul medical prezentat de student se va menționa în mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate la art. 16, aliniatul (3), punctul 3):studenții bolnavi TBC, care se află în evidența unităților medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular.
 5. Declarația bursa documente în format electronic

Cuantumul burselor:

 • Bursa de performanță 1000 lei/ lunar
 • Bursa de merit 700 lei/ lunar
 • Bursa de ajutor social 580 lei/ lunar