Arhitectura Sistemelor de Calcul

Anul 1, secția Informatică - liniile română și engleză, 2018-2019
Titular: Lect. dr. Alexandru Vancea <vancea at cs.ubbcluj.ro>

Activitatea de seminar și laborator

Activitatea de seminar este OBLIGATORIE în proporţie de minim 75% conform reglementărilor Universităţii şi ale Facultăţii. Ca urmare, se admit maxim 2 absențe NEMOTIVATE la seminar. De asemenea, se admit maximum 2 absențe NEMOTIVATE la laborator. Nu se admit scutiri pe baza unor activități extrașcolare (student angajat etc.). Pentru situații speciale, este posibilă prezentarea la seminarul/laboratorul din săptamâna curentă cu o altă grupă/subgrupă de comun acord cu profesorul coordonator ce conduce seminarul/laboratorul.

Studenții cu mai mult de 2 absente NEMOTIVATE la seminar SAU laborator nu vor fi primiți NICI la examenul din sesiunea normală şi NICI la examenul din sesiunea de restanţe (aceasta deoarece activitatea de seminar ȘI cea de laborator sunt activități ce se desfăşoară pe principiul “activitate pe parcurs” şi acestea nu pot fi recuperate sau repetate pentru o eventuală sesiune de restanţe (aceşti studenţi vor trebui să repete acest curs în anul universitar următor)). Sunt exceptați de la această cerință cei scutiți medical care pot dovedi cu acte fiecare absență în parte.

Fiecare temă de laborator trebuie predată la termenul limită stabilit în momentul în care studentul primește tema. Pentru fiecare lucrare se stabilește un termen de grație de 2 săptămâni, dupa cel limită. Predarea în termenul de grație are drept consecință diminuarea cu câte 2 puncte pentru fiecare săptămână de întârziere. După termenul de grație, lucrarea nu va mai fi acceptata, iar nota acordată pentru ea va fi 1.

Nota acordată unei lucrari de laborator predate este stabilită de către profesorul coordonator al subgrupei în urma prezentarii ei de către student. Criteriile care stau la baza acordarii notei sunt:

 1. Demonstrarea funcționării lucrării.
 2. Calitatea, eficiența și claritatea textelor sursa aferente, precum și a documentației însoțitoare (comentarii și explicații ale modului în care a fost dezvoltat textul sursă în raport cu cerintele).
 3. Corectitudinea și eleganța soluției alese de către student.
 4. Abilitatea de a transforma relativ ușor implementarea și a o adapta la soluționarea altor probleme înrudite, eventual prin adăugarea / modificarea unor cerințe inițiale.

Nota finală a activității de laborator se calculează ca și medie aritmetică a notelor acordate lucrărilor de laborator (reamintim, o lucrare nepredată se notează cu 1). Studentul va avea dreptul să se prezinte la proba practică doar dacă această nota de laborator este cel puțin 5 și dacă studentul are suficiente prezențe la laborator. Studentul va avea dreptul să se prezinte la examenul scris doar daca are minim media 5 la activtatea de laborator (in caz contrar studenţii vor trebui să repete acest curs în anul universitar următor).

Lucrare de control

Sâmbătă, 8 decembrie 2018, începând cu ora 10, studenții vor da o lucrare de control practică. Materia pentru aceasta lucrare de control va fi stabilită la curs. Prezența la această lucrare de control este obligatorie. Aceasta este o activitate ce se desfăşoară pe principiul “activitate pe parcurs” şi ea nu poate fi recuperată sau repetată.

Proba practică

Proba practică se va sustine în perioada 7-18 ianuarie 2019, la ora de laborator. Studentul va avea dreptul sa se prezinte la examenul scris din sesiunea normală doar daca nota de la proba practică este cel puțin 5. În caz contrar se va putea prezenta doar în sesiunea de restanțe, luandu-se în considerare pentru calculul notei finale nota de la proba practică obținută în perioada 7-18 ianuarie 2019. PROBA PRACTICA NU SE REPETA!

Examenul scris

Pentru promovare, este necesar ca nota la examenul scris să fie cel puțin 5.

Nota finală

Nota finală la aceasta materie se va calcula astfel:

 • 15% nota activitate laborator
 • 15% nota lucrare de control
 • 15% nota probă practică
 • 55% nota examen scris

Informații pentru studenții restanțieri din alte promoții decât cea curentă

Conform regulamentului, restanțierii se conformează tuturor cerințelor promoției curente. Ca urmare:

 • Până la data de 14.10.2018 vor trebui să ia legătura cu unul din profesorii coordonatori de laborator spre a fi inclus într-o subgrupă dintre cele existente.
 • Faptul că în anii precedenți a promovat activitatea de laborator, sau proba practică, sau examenul scris, își pierde valabilitatea.
 • Toate cerințele de promovare prezentate mai sus sunt sunt valabile și pentru studenții restanțieri.