Arhitectura sistemelor de calcul

Utile


Laboratoare

operand explicatie
m8, m16, m32 - locatie din memorie pe 8, 16 sau 32 biti
r8, r16, r32 - registru pe 8, 16 sau 32 biti
imm8, imm16, imm32 - valoare imediata pe 8, 16 sau 32 biti
  1. Write a program that reads a string of maximum 100 bytes from the keyboard. Determine the number of digits in the string and write a procedure that prints this number in base 16 on the screen.

  2. Write a program that reads the numbers a, b, and c and computes the expression a*b-c. This program should be devised into 2 modules, your main module M1 should:

Module 2 should: