INFORMATICĂ DIDACTICĂ

Program Master 

 

 

Grup Țintă

Grupul țintă vizat de programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ este format ȋn principal din:

·         Absolvenți ȋn domeniile de licență Matematică și Informatică, specializările informatică economică, calculatoare sau domenii conexe (fizică, chimie, științele naturii, etc) care doresc să devină specialişti cu calificare adecvată īn domeniile fundamentale din Tehnologia Informaţiei, inclusiv pentru activitatea de predare a informaticii ȋn ȋnvățamȃntul preuniversitar, prin completarea și aprofundarea instruirii academice realizate ȋn Ciclul I de studii universitare de licență.

·         Cadre didactice active ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar care predau diferite discipline de informatică sau alte arii curriculare, care doresc să se perfecționeze ȋn domeniul informaticii.

Avantaje și abilități oferite. Domenii potențiale de activitate ale absolvenților

 

Studenții programului de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ vor avea abilități ȋn manipularea cunoștințelor de informatică necesare la nivelul ȋnvățămȃntului preuniversitar. De asemenea, vor avea și abilități de cercetare, prin accentual pus pe documentare și activități de cercetare. De asemenea, se ȋncurajează transferul bilateral de informații ȋntre profesori și studenți masteranzi.

Absolvenții programului de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ vor fi capabili să dezvolte perspective didactice specializate ȋn direcția dezvoltării și aplicării unor metode potrivite pentru comunicarea cunoștințelor ȋn domeniul informaticii, precum și transmiterea evaluării și asigurării calității acestei comunicări.

 

Pachetul de cursuri oferit studentilor masteranzi se bazează pe principii ca:

·      acoperirea unei arii problematice generale privind integrarea tehnologiilor moderne ȋn educație, ȋn general si ȋn ȋnvățămȃnt, ȋn particular;

·      asigurarea formării unor abilități fundamentale de operare/utilizare eficientă a calculatorului;

·      formarea unor deprinderi practice și competențe de a lucra ȋn mod curent, la clasă cu ajutorul calculatorului (predare, simulare de experimente, testare/evaluare);

·      flexibilitate, conținuturile putȃnd fi modificate ȋn funcție de evoluția și dinamica ȋnregistrate pe piața noilor produse și tehnologii IT cu impact educațional;

·      dezvoltarea personală a cursantului, vizȃnd capacitatea de autoȋnvățare, dorința de perfecționare continuă și competența de a ȋnvăța după materiale elaborate ȋn tehnologie e-Learning.

 

După absolvire, sunt crescute oportunitățile de angajare ȋn ȋnvățămȃnt la diferite niveluri: școli primare, licee, școli post-liceale și universități. Absolvenții vor putea exercita difierite activități de control și coordonare ȋn cadrul Inspectoratelor Școlare Teritoriale. De asemenea, programul de master ȋși propune să furnizeze absolvenților săi mecanismele potrivite pentru ulterioare studii de doctorat și alte activități profesionale.

 

Misiunea programului de masterat

 

Programul de Master propus este organizat conform unor criterii academice naționale și internaționale.

Programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ are o misiune dublă:

·         Identificarea acelor teme/direcții care sunt fundamentale pentru educația tinerilor ȋn cadrul societății informaționale.

·         Determinarea modalității ȋn care temele identificate trebuie să fie prezentate și diseminate astfel ȋncȃt conceptele necesare să poată fi ușor ȋnțelese de elevii din ciclul liceal.

Programul de masterat vizează atāt pregatirea științifică ȋn domeniul informaticii cȃt și pregătirea de specialitate a cursanților  ȋn vederea predării informaticii ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar.

Īn ultimele decenii, tehnologia și dezvoltarea rapidă și diversă a acesteia au schimbat radical modul de funcționare al societății și au crescut complexitatea vieții cotidiene. Tehnologia Informației, in particular, este un instrument indispensabil īn acest context, iar generațiile tinere īn special trebuie să se formeze astfel īncāt să fie adaptate noilor cerințe ale societății, dar să fie și pregătite pentru următoarele decenii de inovație.

Scopul principal al disciplinelor care sunt propuse ȋn planul de ȋnvățămȃnt al secției de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ este de a oferi cursanților o ȋnțelegere a modului ȋn care trebuie să se predea/ȋnvețe informatica, precum și furnizarea unor abilități practice de predare a informaticii. Aceste aspecte sunt deosebit de utile pentru toți cei care vor preda și ghida studenți, elevi sau colegi de-a lungul carierei lor. De asemenea, urmărim să oferim cunoștințe specifice legate de procesul de proiectare și dezvoltare de software.  

Domeniul informaticii este un domeniu deosebit de dinamic, cu modificări semnificative atȃt ȋn tehnologii, cȃt și ȋn aplicații. Aceste modificări trebuie să se reflecte și ȋn modul ȋn care se predă informatica, iar profesorii de informatică trebuie să se perfecționeze continuu și să se adapteze la dinamicitatea domeniului. Pentru a putea face o analiză pertinentă a posibilităților de adaptare a procesului de ȋnvățămȃnt la evoluția din domeniul informaticii, cadrele didactice ar trebui, ȋn primul rȃnd, să fie familiarizate cu tendințele actuale din domeniu. Ȋn acest sens, planurile de ȋnvățămȃnt de la nivel licență au suferit schimbări continue ȋn ultimiii ani astfel ȋncȃt modul de predare, dar mai ales conținutul disciplinelor poate fi total diferit față de starea de fapt de acum un deceniu.

Astfel, un program de master precum cel de INFORMATICĂ DIDACTICĂ la care, pornind de la programa școlară, se vor studia elemente actuale din domeniu, ar fi o oportunitate perfectă pentru cadrele didactice care ȋși doresc perfecționarea continuă. Conținutul programului se referă la necesitatea armonizării standardelor de ȋnvățare și profesionale, precum și a metodelor de predare ale cadrelor didactice (acum cursanți). Experiența cursanților admiși ȋn programul masteral constituie un plus de valoare pentru desfășurarea și aplicarea disciplinelor de ȋnvățămȃnt propuse, deoarece aceștia au formate anumite deprinderi de programare de bază obținute ca urmare a activității profesionale deșfășurate pȃnă ȋn prezent.

Cursanții vor avea oportunitatea de a-și crea abilități de a identifica, formula, explica probleme din diverse domenii, de a propune și interpreta corect rezolvări/a găsi soluții ale acestora. Predarea informaticii ȋn liceu presupune mai mult decȃt a ȋnvăța elevii să programeze, deoarece elevii studiază tehnologia informației ȋntr-un mediu organizat, ȋn laboratoare specializate conectate la o aceeași rețea locală precum și la Internet. Continuarea perfecționării didactice printr-un masterat va ajuta la acumularea de cunoștinte teoretice și practice ȋn vederea unei mai bune ȋnțelegeri și unei mai bune administrări a rețelelor de calculatoare folosite ȋn scop pedagogic.

Programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ este organizat conform unor criterii academice naţionale şi internaţionale, respectānd īnsă şi standardele profesionale ale industriei de software din Romānia. Absolvenţii acestui Program de Master vor avea următoarele competenţe profesionale (recunoscute de către CPR) care le vor permite inserţia rapidă pe piaţa muncii:

·         Profesor de informatică ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar.

·         Dezvoltator de sisteme soft.

·         Asistent de cercetare īn domeniu.

·         Programator ştiinţific.

Acest Program, prin curriculumul propus, īmbină cercetarea cu practica profesională, satisfăcānd atāt standardele UBB, de universitate orientată pe cercetare avansată, cāt şi standardele industriei IT. Īn baza competenţelor formate īn cadru Programului, absolvenţii vor putea fie să se īncadreze rapid īn cāmpul muncii ca profesori de informatică ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar, fie să se angajeze ȋn firme software, fie să-şi continue performant pregătirea la nivel de cercetare īn cadrul Programelor Doctorale.

 

Obiectivele programului de masterat

 

Planul de īnvăţămānt este conceput pentru a asigura formarea masteranzilor ca profesionişti cu abilităţi didactice și de practică informatică avansată şi cercetare riguroasă. Disciplinele din planul de īnvăţămānt sunt astfel selectate pentru a asigura realizarea a două obiective generale:

1.      Integrarea masteratului īn masteratele de profil de la nivel internaţional, prioritar in Spaţiul European al Īnvăţămāntului Superior

2.      Satisfacerea cerinţelor īn continuă creştere din partea industriei și a sistemului de ȋnvățămȃnt, ceea ce permite integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii atȃt ca dezvoltatori software cȃt și ca profesori de informatică ȋn ȋnvățămȃtul preuniversitar.

Programul de master INFORMATICĂ DIDACTICĂ ȋși propune să ofere abilități specializate și științifice ȋn domeniul informaticii, utilizȃnd conținuturi didactice și profesionale din cadrul tehnologiei informației ca și mecanisme pentru diseminarea cunoașterii ȋn domeniul informaticii. Astfel, programul de master are scopul de a lărgi orizontul de cunoștințe și nivelul de competențe ȋn Informatică și predarea Informaticii.

Programul de masterat INFORMATICĂ DIDACTICĂ are ca scop instruirea si perfecționarea absolvenților studiilor de licență īn domeniul Informatică și īn domeniile adiacente acestuia, dar și ale cadrelor didactice din īnvățămāntul preuniversitar care predau aceasta disciplină sau discipline conexe, pentru a-i sprijini și a le īmbunătăți performanțele īn activitatea de predare. Un astfel de program de formare și pregătire profesională va oferi competențele necesare absolvenților pentru a se putea integra pe piața muncii, dar și profesorilor pentru pregătirea generațiilor viitoare.

Disciplinele de studiu din Planul de ȋnvățămȃnt sunt prevăzute ȋntr-o succesiune logică și definesc precis competențele generale si de specialitate. Se urmăreșe ȋn acest fel, realizarea următoarelor deziderate:

·         Formarea şi dezvoltarea armonioasă a unor specialişti cu calificare adecvată īn domeniul Tehnologiei Informaţiei, atȃt prin aprofundarea cunoștințelor fundamentale dobȃndite, cȃt și prin completarea cu cunoștințe noi, corespunzătoare unor direcții de lucru actuale si importante, care să le asigure absorbția imediată pe piața muncii, ȋn principal ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar.

·         Formarea de specialiști ȋn domeniul Tehnologiei Informației cu capacități de a acționa independent și creativ ȋn soluționarea unor probleme concrete, dar și cu abilități de coordonare a unor colective de lucru și de comunicare eficientă ȋn contexte interdisciplinare.

 

Calificările dobāndite se pot clasifica īn următoarele trei categorii:

1. Cunoştinţe fundamentale – despre:

a.      Modele şi metode specifice informaticii fundamentale.

b.      Sisteme de gestiune a bazelor de date și rețele de calculatoare.

c.      Tehnologii ale informației.

d.      Modelarea softului, gestiunea proiectelor soft precum şi metode avansate de programare.

e.      Arhitectura generală a sistemelor software, a componentelor lor şi a interdependenţelor dintre ele.

f.        Modelare matematică.

2. Aptitudini:

a.      Predarea disciplinelor de informatică ȋn ȋnvățămȃntul preuniversitar.

b.      Utilizarea tehnicilor de programare potrivite īn rezolvarea problemelor din lumea reală.

c.      Analiză, modelare, proiectare, implementare şi testare a sistemelor software.

d.      Construcţia de modele abstracte pentru produsele software.

e.      Elaborarea unor aplicaţii software complexe şi conducerea unui proiect de dezvoltare.

3. Competenţe:

a.      Utilizarea tehnologiilor informatice.

b.      Modelare şi rezolvarea problemelor complexe din lumea reală folosind sisteme informatice.

c.      Utilizarea paradigmelor de programare, programare īn limbaje de nivel īnalt.

d.      Cercetare şi dezvoltare (R&D).

e.      Lucrul īn echipă, diverse roluri de execuţie şi conducere pentru realizarea unor proiecte complexe.