Szervezők és támogatók

BBTE

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

BGA

Bethlen Gábor Alap

EME

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Matematikai és Informatikai Szakosztálya

FGYE

Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért

KAB

Kolozsvári Akadémiai Bizottság

Primas

Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe

FP7-es projekt, amelynek romániai partnere a Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Matlap

Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság

Sapientia

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem


Szervezőbizottság

Tudományos bizottság

További információk: magyartudomanynapja@gmail.com


Helyszín

Matematika, informatika, matematika történet és didaktika I. rész (Matlap):

Didaktika II. rész (Kíváncsiságvezérelt matematikatanítás)


Időpont

2011. november 4-6


Határidők


Jelentkezés

A jelentkezés lezárult.


Előadók

Meghívott előadók

Előadók


Résztvevők

A matematika, informatika, matematika történet és didaktika I. rész (Matlap) szekciók résztvevői

A szekció összes résztvevőjét támogatni tudjuk. Amennyiben valaki jelentkezett, de nincs feltüntetve a neve a listán, kérem jelezze a magyartudomanynapja@gmail.com e-mail címen.
Szováta, Teleki Oktatási Központ:
Sorsz. Név Sorsz. Név Sorsz. Név
1 Adorjáni Csilla 15 Hodgyai László 29 Rokaly Réka
2 Ambrus Erna 16 Kacsó Ferenc 30 Sándor József
3 Bandi Árpád 17 Kása Zoltán 31 Sárkány Györgyi
4 Baricz Árpád 18 Kolumbán József 32 Sebestyén Júlia
5 Bege Antal 19 Kovács Béla 33 Simon József
6 Biro Judit 20 Kupán Pál 34 Szász Róbert
7 Bíró Zoltán 21 László Imola 35 Szenkovits Ferenc
8 Bögözi Mihály 22 Makó Zoltán 36 Szilágyi Miklós
9 Darvas Annamária 23 Néda Ágnes 37 Szilágyi Pál
10 Darvay Zsolt 24 Néda Zsuzsa 38 Szöllősy György
11 Egyed Géza 25 Németh Sándor 39 Tuzson Zoltán
12 Engel Olga 26 Oláh-Gál Róbert 40 Vass Csilla
13 Farkas Miklós 27 Olosz Ferenc 41 Weszely Tibor
14 Győrfi Jenő 28 Robu Judit 42 Zákány Mónika

A didaktika II. rész (Kíváncsiságvezérelt matematikatanítás) szekciók résztvevői

Székelyudvarhely:
Sorsz. Név Sorsz. Név Sorsz. Név
1 András Szilárd 16 Demeter Tímea 31 Páll R. Olga
2 Balogh Margit 17 Hodgyai Mária Magdolna 32 Papp Ingrid-Magdolna
3 Balogh Zsolt 18 Kocsis Zsuzsanna 33 Pataki Előd
4 Bartos Gyöngyike 19 Kotta Ibolya 34 Pető Mária
5 Báthori Éva 20 Kovács Zoltán 35 Rill Róbert
6 Bíró Annamária 21 Lengyel-Fischer Ágnes 36 Simó Margit
7 Biró G. Albert 22 Lestyán Erika 37 Simon Vivien
8 Birtalan Imre 23 Madaras Beáta Enikő 38 Széles Krisztina
9 Csapó Hajnalka 24 Máthé Attila 39 Szilágyi Judit
10 Csata Lili 25 Nagy Éva-Gyöngyi 40 Tamási Csaba
11 Dajka Éva 26 Nagy Gyöngyike-Erzsébet 41 Ugron Szabolcs
12 Dávid Géza 27 Nagy Örs 42 Vas Orsolya
13 Deák Éva 28 Nagy Sándor 43 Vincze Ágnes
14 Debrenti Attila Sándor 29 Nagy Tímea 44 Zsombori Gabriella
15 Debrenti Edit 30 Ördög Zoltán


Program

A program PDF formátumban

A konferenciára az alábbi szekciókban lehet előadásokkal jelentkezni:


Didaktika szekció

Ebben az évben a hagyományos matematika, informatika és matematika történeti szekciók mellett két új rendezvénnyel is bővül a program, melyek a didaktika szekció részeként kerülnek megszervezésre.

I. rész: A Matlap hatékonyabb felhasználása az oktatásban - tanárok, terjesztők, szerkesztők találkozója

A Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság által szervezett találkozón az alábbi témák kerülnek megbeszélésre:

II. rész: Kíváncsiságvezérelt matematikatanítás

Ennek a résznek három alapvető célkitűzése van:
  1. röviden ismertetni a PRIMAS projekt előzményeinek európai dimenziót, a projekt célkitűzéseit, szerkezetét és eddigi tevékenységeit;
  2. olyan foglalkozásokat, tevékenységeket szervezni, ahol a résztvevők megtapasztalhatják a kíváncsiságvezérelt oktatás gyakorlatának előnyeit, nehézségeit;
  3. támogatni egy valós tapasztalatcserét azok közt, akik tanítási gyakorlatuk minőségének javításán fáradoznak, ennek egyik kiindulópontja a Bonya, a SimpleX tábor és a Minőségfejlesztés a matematika oktatásában című képzés tapasztalatainak a megbeszélése.
A II./2. részben a következő foglalkozásokra (workshop) lehet előre iratkozni (a helyek száma korlátozott, egy-egy foglalkozásra kb. 12-16 embert tudunk fogadni és párhuzamosan fog zajlani az 1-2, 3-7, 4-5-6-os workshop; a foglalkozások vezetői meghívott előadóknak számítanak, minden foglalkozást egy rövid előadás előz meg).
  1. Súlypontok a geometriában és a valóságban (Tamási Csaba - Márton Áron Líceum Csíkszereda; Ugron Szabolcs - Barót)
  2. Kamatozási sémák és az e szám (András Szilárd - BBTE)
  3. Oszthatóság játékkockákkal (Szilágyi Judit - Báthory István Elméleti Líceum)
  4. Lefödések, színezések és polinomok (Csapó Hajnalka - Márton Áron Líceum, Csíkszereda)
  5. Gyökvonás gyöngyökkel (Demeter Tímea - mesteris hallgató BBTE, András Szilárd - BBTE)
  6. Számítógépes kísérletezés (Nagy Örs - Bolyai Farkas Líceum, Marosvásárhely)
  7. Valószínűségszámítás és reprezentációk (Zsombori Gabriella - EMTE Sapientia, Csíkszereda)
A II./3. rész rövid, 10 perces bemutatókat fog tartalmazni, erre előadással lehet jelentkezni. Az előadás részletes anyagának elküldése esetén lehet több időt igényelni a bemutatásra.
A didaktika szekció II. részének támogatója a PRIMAS (Promoting Inquiry in Mathematics and Science Education Across Europe - Grant Agreement No. 244380, FP-7 Capacities) nevű FP7-es projekt, amelynek romániai partnere a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (http://www.primas-project.eu).


Farkas Gyula emlékérem

Farkas Gyula Emlékérem alapító okirata

I.Indoklás

Az Emlékérem alapításának célja, hogy a romániai magyar nyelvű matematikai és in­for­matikai ismeretek terjesztésében és a tehetséggondozásban kiemelkedő ered­ményt elért szakemberek tevékeny­ségét elismerje.
Az Emlékéremmel kifejezett elismerés erkölcsi jellegű, pénzjutalommal nem jár.
A Farkas Gyula Emlékérem Széchenyi Kinga műve, művészi kivitelű bronzplakett, Farkas Gyula képével és a következő felirattal: "Farkas Gyula Díj".
Ezen alapító okirat a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és Informatikáért alapszabá­lyának melléklete. Megváltoztatása azzal azonos módon lehetséges.
Ezen alapító okiratot az Egyesület Közgyűlése 2006. szeptember hó 28-án elfo­gadta.

II. A Farkas Gyula Emlékérem adományozásának rendje

Az Emlékérmet évente egy alkalommal, novemberben adjuk át legfeljebb három személynek A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében.
Az Emlékérem odaítélésének előkészítése a Farkas Gyula Emlékérem Bizottság (a továb­biakban: Bizottság) feladata. A Bizottság elnöke az Egyesület elnöke, és hét tagja: az Egyesület ügyvezető elnöke, két alelnöke, az EME Matematikai és In­for­matikai szak­osztályának elnöke, titkára, a Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság, valamint a Matlap szerkesztőségének egy-egy képviselője.
Az Emlékérmet elnyerő személyekre az Egyesület bármelyik tagja tehet írásbeli javaslatot, megfelelő indoklással, beleértve a Bizottság tagjait is. Javaslatot lehet tenni minden év szeptember 30-ig.
A javaslatokat a Bizottság tagjai együttesen megtárgyalják. A döntést egyszerű szótöbbséggel hozzák meg. A szavazás akkor érvényes, ha az ülésen az elnök és leg­alább négy tag személyesen részt vesz. Egyenlő számú szavazatok esetén az elnök sza­va­zata dönt.
Az Emlékérem és vele járó Emléklap átadásakor a Bizottság elnöke ismerteti és in­dokolja a döntést.

III. Ki volt Farkas Gyula?

Farkas Gyula (Sárosd, 1847. március 28.–Pestszentlőrinc, 1930. december 26.) magyar matematikus, aki a kolozsvári egyetemen a matematikusok és fizikusok köré­ben kiemelkedő szerepet játszott.
Sárosdon született, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol Jedlik Ányos volt rá nagy hatással. Batthyány Géza gróf jóvoltából franciaországi tanulmányúton vett részt.
Fiatalkori matematikai eredményei közül kiviláglik Bolyai Farkas trinom­egyen­letekre vonatkozó – a Tentamenben röviden tárgyalt – gyökközelítő algoritmusával kapcsolatos vizsgálatai. Ezáltal a Bolyai-algoritmus igen ismertté vált; általánosí­tásaival, alkalmazásaival, a vele kapcsolatos konvergenciaproblémák vizsgálatával több magyar és külföldi matematikus foglalkozott.
Pesten magántanár, majd 1877-ben kinevezik a kolozsvári egyetem tanárának. 1888-ban az egyetem rendes tanára lett, és e minőségében 1915-ig (nyugdíjba vo­nulásáig) működött. Többször volt dékán és egyszer rektor. Ortvay Rudolf, egykori tanársegéde írta róla, hogy „mélyreható kritika, a hajthatatlan, mellékes szempontok által el nem téríthető keresése az igazságnak jellemezte úgy tudományos működését, mint egyetemi közügyekben kifejtett tevékenységét… És épp mivel nem kereste a népszerűséget, igen nagy tekintélyt tudott magának szerezni, és áldásdús befolyást gyakorolni az egyetemi ügyek vezetésére."
Egyetemi tanárként főleg elméleti fizikai problémákkal foglalkozott, de a vizsgált fizikai problémák matematikai hátterét oly mélységben dolgozta ki, hogy azok között klasszikus matematikai eredmények is vannak. Különösképpen a Fourier-féle me­cha­nikai elv foglalkoztatta az 1890-es évektől. Dolgozataiban egyenlőtlenségekkel adott kötések esetén az egyensúly szükséges feltételét adja meg. Ehhez bebizonyítja a homogén lineáris egyenlőtlenségekre vonatkozó tételét, amely Farkas-lemma néven az egyik legismertebb magyar matematikai eredmény, sőt egyike a világ matematikai irodalmában a legtöbbet idézett tételeknek.
Farkas Gyula egyike a modern optimalizáláselmélet megalkotóinak. Az utóbbi év­ti­ze­dekben oly alaposan tanulmányozott és sokfelé alkalmazott variációs egyenlőt­lenségek elméletének szintén előfutára. Egyetemi előadásait gondos kidolgozásban litografálva közreadta. A kolozsvári matematikai könyvtárban még ma is megtalálha­tók egyetemi jegyzetei: Analytikus mechanika (1907–1908), Analitikus mekanika (1913–1914), Erőtan (1913–1914), A mekanika alaptanai (1913–1914). Ugyancsak megtalálható a Kolozsváron megjelent Vector-tan és az egyszerű inaequatiok tana című könyve. Ez a vektoranalízis-könyv tartalmazza kutatásainak fontosabb ered­ményeit is.


A Farkas Gyula Emlékérem díjazottjai


Publikálási lehetőség

Kedvező szakmai elbírálás esetén az alábbi lapokban lehet publikálni: