Tematica probei de concurs la disciplina Matematică pentru admiterea la Facultatea de Matematică şi Informatică sesiunea iulie şi sesiunea septembrie 2016 şi pentru concursul „Mate-Info UBB”

Tematica pentru proba scrisă de Matematică este Anexa 4A a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere (nivel licenţă) – sesiunea iulie şi sesiunea septembrie 2016 şi este în conformitate cu Programa de bacalaureat la disciplina Matematică M_mate-info.

Versiunea pentru imprimantă în format PDF

Clasa a IX-a

Mulţimile R, Q, Z, N

 • Mulţimea numerelor reale: operaţii algebrice cu numere reale, ordonarea numerelor reale, modulul unui număr real, partea întreagă, partea fracţionară a unui număr real; operaţii cu intervale de numere reale
 • Operaţii cu mulţimi
 • Inducţia matematică

Şiruri

 • Modalităţi de a defini un şir
 • Şiruri particulare: progresii aritmetice, progresii geometrice, formula termenului general în funcţie de un termen dat şi raţie, suma primilor n termeni ai unei progresii. Şiruri recurente

Funcţii

 • Funcţia: definiţie, exemple, contraexemple, modalităţi de a descrie o funcţie. Egalitatea a două funcţii, imaginea unei mulţimi printr-o funcţie, graficul unei funcţii, restricţii ale unei funcţii
 • Funcţii numerice, reprezentarea geometrică a graficului: intersecţia cu axele de coordonate, mărginire, monotonie, alte proprietăţi: paritate, imparitate, simetrii, periodicitate
 • Compunerea funcţiilor

Funcţia de gradul I

 • Definiţie, reprezentarea grafică a funcţiei
 • Monotonia şi semnul funcţiei
 • Inecuaţii de gradul I
 • Sisteme de inecuaţii de gradul I

Funcţia de gradul al II-lea

 • Reprezentarea grafică, intersecţia graficului cu axele de coordonate, simetrii
 • Monotonie
 • Poziţionarea parabolei faţă de axa Ox, semnul funcţiei, inecuaţii
 • Rezolvarea sistemelor de ecuaţii şi de inecuaţii de gradul II

Vectori în plan

 • Segment orientat, vectori, vectori coliniari
 • Operaţii cu vectori
 • Coliniaritate, concurenţă, paralelism
 • Calcul vectorial în geometria plană

Elemente de trigonometrie

 • Cercul trigonometric, definirea funcţiilor trigonometrice
 • Reducerea la primul cadran; formule trigonometrice

Aplicaţii ale trigonometriei şi ale produsului scalar a doi vectori în geometria plană

Clasa a X-a

 • Numere reale: proprietăţi ale puterilor cu exponent raţional, iraţional şi real ale unui număr pozitiv
 • Radical de ordin n dintr-un număr raţional, proprietăţi ale radicalilor
 • Noţiunea de logaritm, proprietăţi ale logaritmilor, calcule cu logaritmi, operaţia de logaritmare
 • Mulţimea C a numerelor complexe Numere complexe sub formă algebrică, conjugatul unui număr complex, operaţii cu numere complexe. Interpretarea geometrică a operaţiilor de adunare şi de scădere a numerelor complexe şi a înmulţirii acestora cu un număr real. Forma trigonometrică
 • Rezolvarea în C a ecuaţiei de gradul al doilea având coeficienţi reali. Ecuaţii bipătrate

Funcţii şi ecuaţii

 • Funcţia putere cu exponent natural
 • Funcţia radical
 • Funcţia exponenţială, logaritmică
 • Funcţii trigonometrice directe şi inverse
 • Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate; funcţii inversabile: definiţie, proprietăţi, condiţia necesară şi suficientă ca o funcţie să fie inversabilă
 • Rezolvări de ecuaţii folosind proprietăţile funcţiilor
  1. Ecuaţii iraţionale care conţin radicali
  2. Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii logaritmice
  3. Ecuaţii trigonometrice

Metode de numărare

 • Mulţimi finite ordonate. Numărul funcţiilor (injective, bijective) între două mulţimi finite
 • Permutări
 • Aranjamente
 • Combinări

Geometrie analitică în plan

 • Reper cartezian în plan, coordonate carteziene în plan, distanţa dintre două puncte în plan
 • Coordonatele unui vector în plan
 • Ecuaţii ale dreptei în plan determinate de un punct şi de o direcţie dată şi ale dreptei determinate de două puncte distincte
 • Condiţii de paralelism, condiţii de perpendicularitate a două drepte din plan. Calcularea unor distanţe şi a unor arii

Clasa a XI-a

Permutări
Matrice
Determinanţi
Sisteme de ecuaţii liniare
Analiza matematică a funcţiilor reale de variabilă reală

 • Funcţii reale de variabilă reală
 • Limita unui şir
 • Şiruri convergente, Numărul e
 • Limite de funcţii
 • Calculul limitelor pentru funcţiile studiate
 • Continuitate
 • Derivabilitate
 • Reprezentarea grafică a funcţiilor

Clasa a XII-a

Grupuri
Inele şi corpuri
Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ
Primitive
Integrala definită
Aplicaţii ale integralei definite