Regulamentul privind repartizarea locurilor de cazare în anul universitar 2017/2018

TwitterFacebook

Pe baza Regulamentului-cadru al Universităţii Babeş-Bolyai privind cazarea în căminele studenţeşti, Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică a aprobat următorul regulament propriu de repartizare a locurilor de cazare în căminele studenţeşti.

I. Criteriul principal al repartizării locurilor de cazare a studenţilor este cel al performanţei în activitatea academică studenţească, definit de media anului universitar 2016/2017.

În căminele studenţeşti pot fi cazaţi:

 1. Studenţii bugetaţi, cursuri cu frecvenţă care nu au domiciliul stabil sau nu deţin locuinţă în limita a 20 km de Cluj-Napoca, precum şi studenţii de la învăţământul în regim cu taxă în limita locurilor disponibile.
 2. Studenţii bugetaţi de la cursuri cu frecvenţă, se cazează în ordinea descrescătoare a mediilor din anul universitar precedent. Studenţii din anul I vor fi cazaţi pe baza mediei de la concursul de admitere.
 3. Doctoranzii cu frecvenţă, în limita locurilor alocate de către Serviciul Social al UBB.

II. Priorităţile privind cazarea studenţilor sunt următoarele:

 1. Studenţii care au obținut în anul universitar 2016/2017 premiul I, premiul II, premiul III la concursurile ştiinţifice şi profesionale naţionale sau premiul I, premiul II, premiul III sau menţiune la concursurile ştiinţifice şi profesionale internaţionale, la care au participat în calitate oficială de student al UBB, în urma unei proceduri de selecţie la nivelul facultăţii (International Mathematics Competition for University Students, Imagine CUP – runda 1, faza naţională, ACM International Collegiate Programming Contest for South- Eastern Europe, SEEMOUS, Sesiunea de comunicări ştiintifice ale studenţilor, IMC), cu condiţia ca aceştia să fie integralişti.
 2. Studenţii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, studenţii cu handicap de gradul I şi cu handicap motor de gradul I, studenţii necăsătoriţi care au în întreţinere copii şi locuiesc împreună cu aceştia.
 3. Cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care nu au domiciliul sau nu dispun de locuinţă în Cluj-Napoca, se cazează pe durata unui an universitar în camere de două locuri, în forma unui loc pentru fiecare. Se interzice cazarea pe o perioadă mai lungă de 4 ani. Aceştia îşi depun cererea la Serviciul Social al UBB, însoţită de adeverinţa de angajat eliberată de către Serviciul Resurse Umane a UBB.
 4. Studenţii familişti, cu condiţia ca ambii soţi să fie studenţi, indiferent de domiciliul stabil al acestora. Cazarea studenţilor familişti se va realiza pe locurile facultăţii la care soţul este student. În cazul în care soţia nu este la aceeaşi facultate cu soţul, atunci facultatea sau universitatea la care este studentă soţia va pune la dispoziţia facultăţii soţului un loc de cazare.
 5. Studentul senator şi studentul cancelar al facultăţii.
 6. Studenţii cu frecvenţă, bursieri ai statului român.

III. Locurile rămase libere în urma satisfacerii priorităţilor menţionate, vor fi distribuite studenţilor bugetaţi, cursuri cu frecvenţă, în ordinea descrescătoare a mediei din anul precedent. Studenţii din anul I vor fi cazaţi pe baza mediei la concursul de admitere.

 1. Locurile rămase în urma satisfacerii priorităţilor menţionate la punctul II, se vor distribui în felul următor:
  • 90% în funcţie de media anului universitar anterior datei cazării; Locurile se repartizează pe specializări, ani de studiu şi linii de studiu, pe sexe, proporţional cu efectivul studenţilor bugetaţi. Studenţii care solicită cămin şi au cel puţin 60 de credite la disciplinele de specialitate în anul universitar precedent se ordonează descrescător după media generală a anului precedent sau după media de la admitere. Locurile alocate unui an de studiu se repartizează studenţilor conform acestei ordonări. La medii egale diferenţierea se va face luând în considerare mediile semestrelor anterioare până la departajare sau criteriile de departajare de la admitere.
  • 10% în funcţie de criteriul social şi medical. Criteriul social şi medical nu este afectat de criteriul mediei.
 2. În criteriul social se încadrează studenţii ale căror familii nu realizează pe ultimele trei luni (mai, iunie, iulie 2017) un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (1065 RON). La cererea de cazare se anexează declaraţii de venituri de la părinţi sau susţinători legali ai studentului care solicită loc de cazare, precum şi acte justificative/doveditoare, cupoane de pensie ale susţinătorilor legali pe ultimele trei luni, declaraţie privind veniturile provenite din exploatarea terenurilor agricole şi, după caz, adeverinţe de la instituţia de învăţământ unde sunt şcolarizaţi fraţii, sentinţe judecătoreşti, certificate de naştere ale fraţilor preşcolari, certificate de deces ale susţinătorilor legali, certificate de căsătorie. (Cazarea studenţilor se face pentru fete în Căminul 1 Haşdeu, iar pentru băieţi în Căminul 16 Haşdeu).
 3. În criteriul medical se încadrează studenţii care suferă de bolile enumerate în H.G. 558/1998, anexa 2, pct. 8 lit. c şi care au realizat în anul universitar anterior minim 40 credite (exceptând creditele aferente modulului pedagogic). Bolile luate în considerare la Criteriul Medical sunt: TBC (studenţii care se află în evidenţa unităţilor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, infestările cu virusul HIV, SIDA, spondilită anchilozxantă sau reumatism articular, ciroză hepatică, leucemiile, limfoamele şi talasemiile, scleroza multiplă, ulcerul gastroduodenal. În funcţie de gravitatea bolii, Comisia de cazare va decide căminul în care va fi repartizat studentul/studenta. La cererea de cazare se anexează dovadă de la medicul specialist a afecţiunii de care suferă, care, în mod obligatoriu, trebuie să fie vizată de către cabinetul medical studenţesc şi dovada luării în evidenţă de către medicul de familie.

IV. În limita locurilor disponibile pot fi cazaţi şi studenţi de la forma de învăţământ în regim cu taxă, cursuri cu frecvenţă, în aceleaşi condiţii cu studenţii bugetaţi, cursuri cu frecvenţă.

V. Nu vor fi cazaţi în cămin studenţii care:

 1. au înstrăinat locurile de cazare;
 2. au comis abateri, încălcări ale obligaţiilor potrivit contractului de închiriere şi au fost sancţionaţi în cursul anului universitar anterior;
 3. au înregistrat întârzieri de peste 60 de zile în ce priveşte plata regiei de cămin.

VI. Alte dispoziţii:

 1. În căminul Economica, str. T. Mihali, vor avea prioritate studenţii de specializările de informatică, matematică informatică şi specializările de master din domeniul informatică.
 2. STUDENŢII CARE BENEFICIAZĂ DE LOC ÎN CĂMIN ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017/2018 ŞI CARE PARTICIPĂ LA SCHIMBURI INTERNAŢIONALE ŞI MOBILITĂŢI STUDENŢEŞTI PRIN ACORDURI ALE UNIVERSITĂŢII VOR PRIMI DOAR PE PERIOADA CÂND SUNT ÎN ŢARĂ, RESPECTIV SEMESTRUL ÎN CARE NU BENEFICIAZĂ DE MOBILITATE.
 3. Locul atribuit unui student într-un cămin studenţesc este individual şi netransmisibil. În cazul în care studentul nu mai poate beneficia de el sau renunţă la cazare, este obligat să anunţe decanatul facultăţii în maximum trei zile de la afişarea listelor cu studenţii care beneficiază de cămin. Neîndeplinirea acestei cerinţe duce la sancţionarea studentului cu interdicţia de a mai beneficia de cămin sau pierderea unor facilităţi pe timpul facultăţii şi suportarea consecinţelor legale. Locurile astfel eliberate rămân disponibile pentru anul şi specializarea din care face parte studentul ce a avut cămin.
 4. Studenţii care cedează locul de cazare primit, precum şi cei care ocupă locuri necuvenite vor fi sancţionaţi după cum urmează:
  • Cel care cedează un loc de cazare ce i s-a repartizat, plăteşte o amendă egală cu regia de cămin pe întregul an universitar şi pierde dreptul de a mai fi cazat în căminele studenţeşti ale universităţii.
  • Cel care ocupă un loc de cazare fără drept de cazare este eliminat din cămin, plăteşte o amendă egală cu regia de cămin pe întreg anul universitar şi pierde dreptul de a mai fi cazat în căminele studenţeşti ale universităţii.

VII. Depunerea cererilor şi etapele repartizării locurilor de cazare

 1. CERERILE PENTRU ACORDAREA CĂMINELOR PE MOTIVE SOCIALE ŞI MEDICALE SE VOR DEPUNE PERSONAL, DE CĂTRE FIECARE STUDENT, LA SECRETARIAT ÎN PERIOADA 14-15 SEPTEMBRIE 2017, ÎNTRE ORELE 9 – 12, AVÂND CA ANEXA ACTELE DOVEDITOARE.
 2. CERERILE PENTRU ACORDAREA CĂMINELOR PENTRU STUDENŢII CARE AU PARTICIPAT LA CONCURSURI STUDENŢEŞTI, ÎNSOŢITE DE O COPIE SCANATĂ A DIPLOMEI OBŢINUTE, SE VOR TRIMITE PE MAIL LA ADRESA mserban@math.ubbcluj.ro ÎN 18 SEPTEMBRIE 2017, PÂNĂ LA ORA 12.00.

Cazarea studenţilor în cămine se face în cele trei zile anterioare începerii anului universitar, în funcţie de anul de studii:

 • Ziua întâi de cazări: se cazează toţi studenţii din anul I de studiu (29 septembrie 2017);
 • Ziua a doua de cazări: se cazează toţi studenţii din anul II şi III de studiu (30 septembrie 2017);
 • Ziua a treia de cazări: se cazează toţi studenţii din anul IV, de la master şi cei din anii I-III care nu au reuşit să se prezinte în zilele stabilite (1 octombrie 2017).

Pentru perioada de redistribuiri nu se ţine cont de anul de studii, cazarea facându-se global în ordinea mediilor pe facultate.

Cazarea studenţilor în cămine se realizează în următoarele etape:

 • Prezentarea la cămin prezentând următoarele documente:
  • buletin/carte de identitate sau paşaport;
  • copie după carte de identitate sau paşaport;
  • adeverinţă fiu cadru didactic (dacă e cazul);
  • adeverinţă de handicap pentru persoanele în cauză.
 • Încheierea contractului între Universitatea Babeş-Bolyai şi student.
 • Plata taxei de cazare şi a garanţiei.
 • Predarea C.I. şi completarea unui formular pentru aplicarea vizei de flotant.
 • Primirea legitimaţiei de cămin.

VIII. Tarifele de cazare:
Tarifele de cazare în căminele studenţeşti pentru anul universitar 2017/2018:

 1. Căminul 1 Haşdeu – 100 lei/loc/lună
 2. Căminul 16 Haşdeu – 100 lei/ loc/ lună
 3. Căminul Economica II – 170 lei/loc/lună
 4. Căminul 14 Haşdeu – 120 lei/loc/lună
 5. Căminul 17 Haşdeu – 140 lei/loc/lună
 6. Căminul A3 Haşdeu – 170 lei/loc/lună

IX. Cererile de cazare ale studenţilor se vor soluţiona de către Comisia de cazare pe facultate, la începutul anului universitar în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la începerea anului. După această dată, cererile de cazare se vor soluționa de către Direcţia Generală Administrativă prin Serviciul Social şi Consiliul de Administrare al Cantinelor şi Căminelor Studenţeşti ale Universității Babeş-Bolyai.

Comisia de cazare pe facultate este formată din:

 1. Conf. dr. Şerban Marcel-Adrian – prodecan;
 2. Pop Liliana – secretar/administrator şef facultate;
 3. Avram Violeta – student cancelar;
 4. Tecsi Andrei – student senator;
 5. – student reprezentant la liniei maghiare de studiu.
TwitterFacebook