« ȘCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ »

Regulamentul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică (incepand cu anul 2018)

Aprobat în Consiliul Facultăţii de Matematică și Informatică din 14 septembrie 2018

Capitolul I: Dispoziții generale

Art. 1

Prezentul Regulament are la bază

 1. Legea educației naționale 1/2011.
 2. Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin HG nr. 681/2011.
 3. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare.
 4. OMENCȘ 3482 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
 5. Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat nr. 7622/08.05.2017, adoptat de către Senatul Universității "Babeş-Bolyai" prin hotărârea 7622 din 08.05.2017.
 1. Prezentul regulament respectă toate prevederile din Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat 7622/08.05.2017.
 2. Toate problemele care nu sunt reglementate expres prin Lege, Cod, Regulamentul UBB sau prezentul Regulament sunt de competența școlii doctorale și vor fi soluționate de consiliul școlii doctorale în conformitate și în spiritul prezentului regulament.

Capitolul 2: Studiile universitare de doctorat

Art. 2

 1. Universitatea Babeș-Bolyai organizează, prin școlile doctorale, studii universitare de doctorat, reprezentând cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare în sistem Bologna, a căror finalitate constă în dezvoltarea resursei umane pentru cercetare, dezvoltare și inovare.
 2. Facultatea de Matematică și Informatică organizează, prin Școala Doctorală de Matematică și Informatică, studii universitare de doctorat științific.
 3. Studiile universitare de doctorat sunt organizate de Institutul de Studii Doctorale al Universității Babeș-Bolyai. Ele se realizează numai în cadrul programelor de studii universitare de doctorat oferite de școlile doctorale, autorizate provizoriu sau acreditate, ale Universității Babeș-Bolyai. În cadrul Facultății de Matematică și Informatică programele de studii universitare de doctorat sunt oferite de Școala Doctorală de Matematică și Informatică, în domeniile Matematică și Informatică.
 4. Admiterea la ciclul de studii universitare de doctorat se realizează anual, prin concurs de admitere, iar înmatricularea studenților-doctoranzi se face începând cu prima zi a anului universitar.
 5. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenți ai studiilor universitare cu diplomă de master sau echivalentă Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.
 6. Cu ocazia înscrierii la un concurs de admitere, candidatul la studiile universitare de doctorat își alege un conducător de doctorat, dintre acei conducători de doctorat ai Școlii Doctorale de Matematică și Informatică care oferă locuri la doctorat și concurează pentru ocuparea unui loc al conducătorului respectiv. În cazul reușitei, acel conducător de doctorat va coordona studiile universitare de doctorat ale candidatului respectiv în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică.
 7. Doctoratul se desfășoară pe baza unui contract de studii universitare de doctorat încheiat, prin Institutul de Studii Doctorale, între studentul-doctorand, conducătorul său de doctorat și Universitatea Babeș-Bolyai, în care se stabilesc drepturile și obligațiile ce revin părților.
 8. Studentul-doctorand are statutul prevăzut de Lege, Cod, Cartă, Regulamentul școlii doctorale și celelalte norme adoptate de universitate, facultate și școala doctorală.
 9. Pentru activitatea de pregătire doctorală, studentul-doctorand se află sub autoritatea conducătorului de doctorat (a ambilor conducători de doctorat, în cazul cotutelei), ajutat de comisia de îndrumare, precum și a consiliului și directorului școlii doctorale.
 10. Îndrumarea studentului-doctorand de către conducătorul de doctorat se realizează pe toată perioada programului de doctorat, a cărui durată este de 3 ani și care poate include una sau mai multe perioade de întrerupere, care, cumulate nu pot depăși 3 ani (6 semestre universitare).
 11. Pe parcursul studiilor sale de doctorat, studentul-doctorand mai este sprijinit și de o comisie de îndrumare formată din alte 3 cadre didactice din cadrul Universității Babeș-Bolyai care dețin cel puțin funcția de lector universitar. Componența comisiei de îndrumare este stabilită de conducătorul de doctorat, în urma consultării cu studentul-doctorand, în termen de cel mult 30 de zile de la data înmatriculării acestuia.

Art. 3

Studiile universitare de doctorat ale unui student-doctorand se desfășoară pe o perioadă de 3 ani universitari (fiecare alcătuit din câte 2 semestre universitare) și care cuprind:

 1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate. Acesta echivalează cu o perioadă de 12 săptămâni de activitate didactică și maximum 144 de ore efective și un număr de 30 de credite. Programul se desfășoară pe durata semestrelor I și II ale primului an de studii doctorale. Programul va include obligatoriu cursul de metodologia cercetării științifice în domeniu și alte două cursuri din oferta școlii doctorale de Matematică și Informatică. Alegerea acestor cursuri se face de către doctorand cu consultarea conducătorului său de doctorat.
 2. Programul individual de cercetare științifică. Acesta este organizat în domeniul de cercetare în care s-a consacrat conducătorul de doctorat. El se planifică pentru întreaga perioadă a studiilor universitare de doctorat.
 3. Studentul-doctorand va activa pe tot parcursul studiilor doctorale, într-unul din colectivele de cercetare de la Facultatea de Matematică și Informatică, recomandat de conducătorul de doctorat.
 4. Studenţii-doctoranzi ai unui conducător de doctorat membru al unui grup de cercetare din cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică sunt implicit membri ai grupului de cercetare respectiv. Studenţii-doctoranzi pot utiliza infrastructura de cercetare a centrelor sau grupurilor de cercetare, la propunerea conducătorului ştiinţific şi cu aprobarea directorului de centru/grup de cercetare.

Art. 4

 1. Studiile universitare de doctorat se încheie cu susținerea publică a unei lucrări originale, numită teză de doctorat, care este rezultatul activității de cercetare desfășurate de studentul doctorand pe parcursul studiilor universitare de doctorat. Pe baza tezei de doctorat și a susținerii publice a acesteia se decide acordarea sau neacordarea titlului de doctor.
 2. Pentru a fi acceptată în vederea susținerii publice, o teză trebuie să conțină în cea mai mare parte a ei rezultate originale. Rezultatele preluate din literatură sunt destinate punerii în context a rezultatelor originale, precum și vizualizării gradului de generalizare a acestora. Autorul unei teze de doctorat va menționa sursele folosite, va sublinia care sunt contribuțiile proprii și modul în care acestea se raportează la literatura în domeniu.
 3. Se recomandă ca tezele cu un grad mare de abstractizare să conțină exemple și aplicații netriviale care să probeze consistența și utilitatea teoriei.
 4. Pentru a fi admisă în vederea susținerii publice, o teză de doctorat în domeniul Matematică va trebui să conțină la Bibliografie (a) cel puțin două lucrări ale studentului-doctorand, publicate sau acceptate în reviste indexate BDI, din care cel puțin una într-o revistă cotată ISI (Web of Science, Thomson-Reuters) din străinătate, sau (b) cel puțin trei lucrări publicate sau acceptate în reviste indexate BDI, din care cel puțin una într-o revistă din străină Pentru domeniul Informatică, doctorandul va trebui să satisfacă cerințele minimale corespunzătoare calificativului satisfăcător, ale comisiei de informatică CNATDCU. O a doua cerință minimală este ca doctorandul să fi participat pe parcursul studiilor doctorale, la cel puțin 2 manifestări științifice (conferințe, workshopuri, școli de vară etc) cu participare internațională, din care, la cel puțin una să fi avut o comunicare orală sau poster.
 5. O teză este mai întâi acceptată de conducătorul de doctorat, iar mai apoi va fi analizată de membrii comisiei de îndrumare, care își vor da acordul în vederea susținerii publice, sau vor recomanda îmbunătățiri. Se recomandă ca teza să fie prezentată și analizată în seminarul științific frecventat de doctorand, în prezența comisiei de îndrumare.
 6. Conducătorii de doctorat răspund împreună cu autorii tezelor de doctorat de respectarea standardelor de calitate și de etică profesională, inclusiv de asigurarea originalității conținutului.
 7. Se va respecta procedura antiplagiat din UBB legată de originalitatea conținutului tezelor de doctorat, conform Art. 46 din Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat nr. 7622/08.05.2017.
 8. În vederea declanșării susținerii publice a tezei de doctorat, se vor respecta reglementările prevăzute în Art. 51, 52 și 53 din Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat nr. 7622/08.05.2017.
 9. Comisia de susținere publică a tezei de doctorat este propusă de conducătorul științific de doctorat (conducătorii de doctorat, în cazul tezelor în cotutelă) și aprobată de consiliul școlii doctorale (de consiliul școlii doctorale din care face parte conducătorul de doctorat principal, în cazul tezelor în cotutelă) și validată de către Directorul CSUD (când conducătorul de doctorat principal este din Universitatea Babeș-Bolyai). Comisia este alcătuită din președinte, propus din rândul conducătorilor de doctorat membri ai școlii doctorale, din conducătorul tezei (conducătorii tezei, în caz de cotutelă) și din trei referenți specialiști recunoscuți în domeniul tezei, din care cel puțin unul de la o universitate din Consorțiul Universitaria și cel mult unul de la IOSUD-UBB.
 10. Se consideră că un student-doctorand și-a finalizat studiile de doctorat dacă a susținut public teza de doctorat și în urma susținerii publice, s-a acordat acesteia cel puțin calificativul Satisfăcător.
 11. Titlul de doctor se atribuie prin ordin al ministrului educației naționale, după validarea tezei de doctorat de către CNATDCU. În cazul în care CNATDCU invalidează argumentat teza de doctorat /solicită completarea dosarului, Universitatea Babeș-Bolyai va primi de la MEN un ordin de neacordare a titlului de doctor care conține decizia de invalidare/ adresă oficială de completare a dosarului însoțită de raportul sintetic de evaluare redactat în baza observațiilor CNATDCU. Această decizie de invalidare/completare a dosarului va fi adusă la cunoștința autorului tezei de doctorat și conducătorului/conducătorilor de doctorat al/ai acestuia de către secretariatul Institutului de Studii Doctorale.
  1. Ordinul de neacordare a titlului de doctor, precum și decizia de invalidare a tezei/ de completare a dosarului, pot fi contestate în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestora către IOSUD. Contestația se înregistrează oficial la Ministerul Educației Naționale și va fi transmisă la UEFISCDI pentru derularea procedurii privind contestațiile.
  2. Teza de doctorat, care a primit decizie de invalidare/completare a dosarului, poate fi retransmisă la CNATDCU, prin Institutul de Studii Doctorale, în termen de un an de la data primei invalidări/solicitări de completare. Dacă teza de doctorat se invalidează și a doua oară, titlul de doctor nu va fi acordat, iar studentul-doctorand va fi exmatriculat.

Art. 5

 1. Doctoratul se poate întrerupe în următoarele situații: din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină și lăuzie sau a concediului pentru creșterea și îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice.
 2. Orice întrerupere a doctoratului trebuie să înceapă în prima zi a unui semestru universitar și să se încheie în ultima zi a unui semestru universitar, astfel asigurându-se ca perioada respectivă de întrerupere să cuprindă un număr întreg de semestre universitare.
 3. Durata cumulată a perioadelor de întrerupere acordate unui student-doctorand este de cel mult 6 semestre universitare.
 4. Întreruperile se aprobă de către directorul consiliului studiilor universitare de doctorat al Universității Babeș-Bolyai, la cererea studentului-doctorand, cu avizul conducătorului de doctorat și cel al consiliului Școlii Doctorale de Matematică și Informatică. Pentru fiecare întrerupere se încheie câte un act adițional la contractul de studii universitare de doctorat.

Art. 6

 1. Din motive temeinice, în condiţiile stabilite prin regulamentul şcolii doctorale, durata programului de doctorat poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat şi în limita fondurilor disponibile.
 2. Pentru fiecare perioadă de întrerupere şi pentru perioada de prelungire, acordată în baza prezentului Regulament, se încheie câte un act adițional la contractul de studii universitare de doctorat.

Art. 7

 1. Dacă studentul-doctorand nu reușește să finalizeze sau să susțină public teza de doctorat în termenul stabilit potrivit contractului de studii universitare de doctorat și eventualelor acte adiționale la acesta, el mai are la dispoziție: o perioadă de maximum 4 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat pentru a susține teza de doctorat, cu acordul conducătorului de doctorat și al senatului universitar, depășirea acestui termen conducând la imposibilitatea finalizării studiilor de doctorat și implicit la exmatricularea acestuia.
 2. Statutul de student-doctorand aflat în perioada menționată la alin. (1) se acordă începând cu momentul ieșirii studentului-doctorand de sub incidența contractului său de studii și a eventualelor acte adiționale la acesta.
 3. În timpul perioadei menționate la alin. (1) precum și după expirarea acesteia nu se pot acorda întreruperi și nici prelungirea studiilor universitare de doctorat.
 4. În perioada de grație studentul doctorand nu poate beneficia de bursă de doctorat acordată dintr-un grant doctoral al MEN.

Art. 8

 1. Programele de studii universitare de doctorat se organizează la forma de învățământ cu frecvență, precum și, prin excepție, la forma de învățământ cu frecvență redusă.
 2. Studiile universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică se pot desfășura în una dintre limbile: română, maghiară, germană, engleză, franceză.
 3. Studiile universitare de doctorat se pot organiza și în cotutelă, caz în care Studentul doctorand de la Universitatea Babeș-Bolyai își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a doi conducători de doctorat. Alegerea celui de-al doilea conducător se face după înmatricularea studentului doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai, cu acordul primului conducător de doctorat.

Art. 9

 1. Programele de studii universitare de doctorat se organizează cu finanțare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. MEN stabilește lista domeniilor de studii universitare de doctorat pentru care se asigură finanțarea din fonduri publice.
 2. O persoană poate beneficia de finanțare de la buget pentru un singur program de studii universitare de doctorat.
 3. MEN acordă anual, prin hotărâre a Guvernului, un număr de granturi doctorale multianuale, pe o perioadă de minimum 3 ani, pentru studiile universitare de doctorat. Grantul doctoral include cuantumul bursei individuale și costurile pentru programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și pentru programul individual de cercetare științifică.
 4. Persoanele care posedă calificările necesare și care dispun de resursele financiare corespunzătoare pot fi admise, la solicitarea lor și în urma promovării concursului de admitere la doctorat, ca student doctoranzi în regim cu taxă, în condițiile Codului. Taxele se fac publice până la data anunțării concursului de admitere la doctorat pentru acel an universitar. Ele se încasează de facultăți. Pentru studenții doctoranzi în regim cu taxă sunt valabile prevederile Art. 13 din Regulamentul Universității Babeș-Bolyai de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat nr. 7622/08.05.2017.

Capitolul 3: Școala doctorală

Art. 10

 1. În cadrul Facultății de Matematică și Informatică funcționează Școala Doctorală de Matematică și Informatică care este formată din:
  1. conducători de doctorat titulari;
  2. cadre didactice universitare afiliate și cercetători afiliați, implicați în realizarea activităților didactice/de cercetare prevăzute în programele de studii universitare de doctorat ale școlii doctorale;
  3. studenți-doctoranzi.
 2. Conducătorii de doctorat titulari, cadrele didactice universitare afiliate, cercetătorii afiliați și studenții-doctoranzi care activează în cadrul școlii doctorale sunt cuprinși în statul de funcții al Școlii Doctorale de Matematică și Informatică.
 3. Activitățile de conducere, respectiv, de îndrumare a studenților-doctoranzi precum și cele didactice prevăzute în programele de studii universitare de doctorat ale școlii doctorale sunt normate și remunerate (după prestarea lor) în conformitate cu legislația în vigoare.
 4. Cadrele didactice sau de cercetare care conduc doctorate și care se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani pot conduce doctoratele aflate în derulare la data pensionării până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Conducătorii de doctorat care își continuă activitatea ca titulari, prin prelungirea activității conform Regulamentului de prelungire activitate în UBB, după împlinirea vârstei de 65 ani, pot conduce doctorate până la împlinirea vârstei de 70 ani, în condițiile în care primesc prelungirea de activitate ca titulari până la aceasta vârstă. Această reglementare se aplică și conducătorilor de doctorat asociați, cu condiția îndeplinirii standardelor prevăzute în Regulamentul de prelungire de activitate în UBB. După pensionare, conducătorii de doctorat pot conduce doctoratele în desfășurare până la încheierea acestora.
 5. Școala Doctorală de Matematică și Informatică poate angaja personal didactic auxiliar, personal de cercetare și personal nedidactic pe perioadă determinată sau nedeterminată, dacă finanțarea posturilor corespunzătoare este asigurată.
 6. Studenții-doctoranzi cu frecvență și cu bursă au obligația de a desfășura 6 ore fizice de activități didactice pe semestru, în cadrul ciclurilor I si II de studii universitare ale Universității Babeș-Bolyai. Studenții-doctoranzi cu frecvență și fără bursă sau cei fără frecvență pot desfășura activități didactice, în cadrul ciclurilor I si II de studii universitare ale Universității Babeș-Bolyai, în limita a 4-6 ore didactice pe săptămână, potrivit contractului de studii universitare de doctorat. Activitățile didactice care depășesc acest nivel vor fi remunerate în conformitate cu legislația în vigoare, intrând sub incidența Codului muncii, cu respectarea drepturilor și obligațiilor ce revin salariatului și cu plata contribuțiilor datorate, potrivit legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate și pentru accidente de muncă și boli profesionale.
 7. Consiliul Școlii Doctorale de Matematică și Informatică răspunde de conținutul programului de studii universitare de doctorat oferit de școala doctorală.
 8. Întreaga activitate a Școlii Doctorale de Matematică și Informatică este îndrumată și coordonată de Institutul de Studii Doctorale.

Art. 11

 1. Pentru depunerea tezei de abilitare, candidații trebuie să îndeplinească standardele minimale stabilite de CNATDCU aprobate prin Ordin de Ministru (conform Art. 300 alin. 3 respectiv 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare).
 2. Pentru a-și exercita calitatea de conducător de doctorat în UBB, obținută în urma abilitării și pentru a deveni membru al Școlii Doctorale de Matematică și Informatică, solicitantul trebuie:
  1. să îndeplinească standardele minimale stabilite de CNATDCU pentru acordarea titlului de profesor universitar/CS I, aprobate prin Ordin de Ministru (conform Art. 300 alin. 3 respectiv 219 alin. (1) lit. a) din Legea Educației Naționale 1/2011 cu modificările și completările ulterioare);
  2. să susțină teza de abilitare și să obțină atestatul de abilitare prin ordin de ministru;
  3. să îndeplinească cel puțin standardele minimale stabilite de Senatul UBB pentru ocuparea postului de profesor universitar, respectiv exigențele Școlii Doctorale de Matematică și Informatică.
 3. Decizia Consiliului Şcolii Doctorale privind acceptarea candidatului de a deveni conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Matematică şi Informatică va avea la baza analiza calitativă a activităţii ştiinţifice, a vizibilităţii şi prestigiului internaţional al solicitantului, precum şi necesităţile de dezvoltare pe domenii ale Şcolii Doctorale. Consiliul SDMI numește o comisie formată din 2 membri ai SDMI, care întocmesc un raport de evaluare a dosarului acestuia. Membrii comisiei trebuie să fie specialiști recunoscuți din domeniul de cercetare declarat al solicitantului sau din domenii apropiate. Evaluarea va conține cel puțin următoarele:
  1. analiza cantitativă şi calitativă a activității științifice a solicitantului;
  2. analiza vizibilității și a prestigiului internațional a solicitantului;
  3. luarea în considerare a necesităților de dezvoltare pe domenii şi subdomenii a școlii doctorale;
  4. contribuţia la creşterea prestigiului Facultăţii de Matematică şi Informatică prin evaluarea cooperărilor ştiinţifice anterioare cu UBB.
  5. Pe baza punctelor de mai sus, raportul se încheie cu recomandarea acceptării/respingerii candidaturii.

  Pe baza raportului de evaluare, consiliul Şcolii Doctorale decide prin vot secret acceptarea sau respingerea candidaturii.

Art. 12

 1. Școala Doctorală de Matematică și Informatică este condusă de consiliul școlii doctorale. Consiliul școlii doctorale este coordonat de directorul școlii doctorale, care este membru de drept al consiliului școlii doctorale. Consiliul școlii doctorale este asimilat consiliului unui departament, iar funcția de director al școlii doctorale este asimilată funcției de director de departament.
 2. Numărul membrilor consiliului Școlii Doctorale de Matematică și Informatică este de 4: directorul școlii doctorale, un conducător de doctorat titular în cadrul Facultății de Matematică și Informatică (astfel încât în Consiliul Școlii Doctorale să fie câte un reprezentat atât pentru domeniul Matematică, cât și pentru domeniul Informatică), un student-doctorand și o personalitate din afara școlii doctorale, conducător de doctorat pe domeniile Matematică sau Informatică.
 3. Directorul școlii doctorale este numit de către CSUD dintre conducătorii de doctorat titulari în cadrul școlii doctorale. Ceilalți membri ai consiliului școlii doctorale se aleg prin votul universal, direct, secret și egal al conducătorilor de doctorat titulari în școala doctorală respectivă.
 4. Mandatul consiliului școlii doctorale este de 5 ani. Studenții-doctoranzi care sunt membri ai consiliului școlii doctorale și își finalizează studiile universitare de doctorat în timpul mandatului consiliului pierd calitatea de membru al consiliului la data susținerii publice a tezei de doctorat.
 5. Locurile devenite vacante în cadrul consiliului școlii doctorale se ocupă potrivit prevederilor alin. (3), iar mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului consiliului școlii doctorale.
 6. Consiliul școlii doctorale se întrunește periodic ori de cate ori este nevoie. Reuniunile consiliului școlii doctorale sunt convocate la cererea directorului școlii doctorale sau a cel puțin doi dintre membrii consiliului. Ele sunt conduse de directorul școlii doctorale.
 7. Directorul școlii doctorale consultă și informează membrii școlii doctorale ori de câte ori este nevoie.

Art. 13

 1. Școala doctorală are ca principale atribuții următoarele:
  1. Adoptarea metodologiilor proprii privind standarde și proceduri interne de evaluare periodică a calității și de deontologie profesională.
  2. Stabilirea standardelor pentru conducătorii de doctorat, pentru membrii comisiilor de doctorat și pentru candidații la poziția de membru al consiliului școlii doctorale.
  3. Adoptarea regulilor privind recunoaștere și echivalarea studiilor efectuate în străinătate, recunoașterea unor stagii anterioare de doctorat sau de cercetare, desfășurate în țară sau în străinătate, precum și recunoașterea unor cursuri parcurse în cadrul programelor de studii de master de cercetare.
  4. Adoptarea regulilor privind întreruperea și prelungirea studiilor de doctorat.
  5. Adoptarea standardelor de elaborare a tezelor de doctorat.
  6. Adoptarea metodologiei de admitere la programele postdoctorale de cercetare avansată.
 2. Școala Doctorală de Matematică și Informatică se angajează:
  1. Să asigure pregătirea metodologică pentru cercetarea științifică a studenților-doctoranzi.
  2. Să vegheze asupra calității și actualității programului de pregătire a studenților-doctoranzi.
  3. Să asigure condiții pentru participarea activă și continuă la munca de cercetare a studenților-doctoranzi, pe tot parcursul studiilor de doctorat.
  4. Să stimuleze mobilitatea internațională a studenților-doctoranzi, colaborarea cu specialiști recunoscuți în domeniile lor de cercetare.
  5. Să favorizeze studiile de doctorat în cotutelă.
  6. Să încurajeze preocupările interdisciplinare ale membrilor școlii doctorale.

Art. 14

 1. Consiliul școlii doctorale are următoarele atribuții
  1. adoptă regulamentul școlii doctorale;
  2. decide acordarea/retragerea calității de conducător de doctorat titular, respectiv a calității de cadru didactic universitar afiliat sau de cercetător afiliat, ținând seama de prevederile regulamentului școlii doctorale.
  3. hotărăște, la propunerea conducătorilor de doctorat titulari, înmatricularea la studiile universitare de doctorat a candidaților selectați prin concursul de admitere;
  4. dacă este cazul, hotărăște, la propunerea conducătorilor de doctorat titulari, exmatricularea studenților-doctoranzi;
  5. decide schimbarea conducătorului de doctorat;
  6. avizează statul de funcții al școlii doctorale;
  7. elaborează conținutul fiecărui program de studii universitare de doctorat (disciplinele, care constituie obiectul activității didactice din programul de studii universitare de doctorat, numărul de ore afectate cursului, seminarului si lucrărilor aplicative din cadrul unei discipline, numărul de credite transferabile alocate disciplinelor și lista cadrelor didactice care predau în cadrul programului);
  8. aprobă planurile individuale de studii universitare de doctorat ale studenților- doctoranzi;
  9. implementează proceduri de evidențiere a rezultatelor cercetării doctorale în scopul evaluării tezelor de doctorat și a avizării lor în vederea susținerii publice;
  10. pune în aplicare și urmărește respectarea întocmai a structurii programelor de studii universitare de doctorat;
  11. asigură evaluarea internă a programelor de studii universitare de doctorat, pe baza căreia școala doctorală va revizui, modifica și adapta structura programelor de studii universitare de doctorat;
  12. garantează informarea corectă și completă a candidaților la studiile universitare de doctorat asupra modului de evaluare și selecție la concursul de admitere, asupra conținutului programelor de studii universitare de doctorat și criteriilor de evaluare a rezultatelor cercetării, precum și asupra modalităților de valorificare a studiilor universitare de doctorat;
  13. avizează cererile studenților-doctoranzi de acordare de sprijin financiar pentru efectuarea de stagii de cercetare în țară sau străinătate, după obținerea acordului conducătorului de doctorat;
  14. aprobă cererile studenților-doctoranzi de prelungire, întrerupere sau reluare a activității de doctorat, cu avizul conform al conducătorului de doctorat;
  15. definește și implementează regulile după care se va stabili modul de conlucrare între conducătorii de doctorat și studenții-doctoranzi;
  16. aprobă comisiile de doctorat;
  17. inițiază procedura de acordare a calității de profesor emerit profesorilor universitari care au calitatea de conducător de doctorat, la pensionare.
 2. Consiliul școlii doctorale exercită celelalte atribuții stabilite prin Lege, Cod și Regulament, sau alte acte normative.

Prezentul regulament a fost aprobat în ședința CSUD din ______________. Prevederile sale se aplică tuturor doctoranzilor care sunt sub incidența Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și a Codului Studiilor Universitare de Doctorat HG nr. 681/2011.

Cluj-Napoca, 17 septembrie 2018

Prof. univ. dr. Gabriela Czibula

ANEXA I

Ghid de redactare a tezelor de doctorat

Tezele de doctorat în domeniile Matematică și Informatică trebuie să fie rezultatul activității proprii de cercetare ştiințifică a studentului doctorand şi să conțină rezultate originale teoretice și aplicative în domeniul cunoaşterii ştiințifice din domeniul tezei.

A. Structura tezei de doctorat

Se recomandă următoarea structură a tezelor de doctorat:

 • Cuprins.
 • Lista figurilor conținute în teză, dacă este cazul.
 • Lista tabelelor conținute în teză, dacă este cazul.
 • Lista publicațiilor originale ale autorului tezei. Pentru domeniul Informatică, pentru fiecare publicație se va menționa categoria publicației (A*,A,B,C,D) și scorul asociat acesteia. Pentru domeniul Matematică, pentru fiecare publicație se va menționa tipul publicației (BDI, Scopus, WoS), indicându-se, în cazul celor indexate WoS, cel mai recent factorul de impact al revistei.
 • Introducere în care să se prezinte succint domeniul de cercetare ales, să fie argumentată necesitatea și relevanța cercetării precum și motivația alegerii temei. Se va descrie structura tezei și conținutul capitolelor acesteia. La final se vor sumariza contribuțiile originale ale tezei, cu indicații concrete la secțiunile tezei care conțin contribuțiile precum și (dacă este cazul) referințe bibliografice la publicațiile care conțin rezultatele originale menționate.
 • Conținutul tezei. Teza va conține capitole în care se vor introduce conceptele fundamentele folosite în cadrul tezei, rezultatele cercetărilor anterioare referitoare la tema aleasă, contribuțiile originale introduce în teză şi modul în care acestea se raportează la rezultate existente deja în cercetare.
 • Concluzii. Această parte a tezei va conține o prezentare succintă și structurată a rezultatelor obținute în teză precum și indicarea direcțiilor viitoare de cercetare legate de tema abordată în teză.
 • La secțiunea Bibliografie, se vor folosi referințe corecte și complete pentru toate lucrările menționate în teză.
  • Pentru cărți (autori, titlul cărții, editura, locul apariției, anul apariției):
   • DeVore, R.A., Lorentz, G.G.: Constructive Approximation, Springer, Berlin, 1993.
  • În cazul articolelor (autori, titlul articolului, numele revistei, numărul revistei, anul apariției, paginile):
   • Berens, H., Lorentz, G.G.: Inverse theorems for Bernstein polynomials, Indiana Univ. Math. J., 21 (1972), 693-708.
  • Pentru surse de pe Internet (numele și prenumele autorului, titlul cursului și adresa de Internet):
   • Wong P: Fixed Point Theory and Applications, http://abacus.bates.edu/pwong/research/mini-course.pdf
  • Pentru documentații pe suport electronic:
   • *** Floating point controller board DS1102 documentation, dSPACE Company, Paderborn Germany, 1996

B. Cerințe de etică

În redactarea tezei de doctorat, se vor respecta normele de etică în activitatea de cercetare-dezvoltare. Sunt interzise: (1) raportarea de rezultate fictive; (2) falsificarea de rezultate; (3) plagiatul.

C. Precizări privind tehnoredactarea

 • Paginile vor fi numerotate.
 • Capitolele vor începe pe pagină nouă.
 • Lucrarea se recomandă a avea cel puțin 100 de pagini.
 • Se recomandă a se utiliza font de 11-12 pentru text (eventual exceptând formulele).

ANEXA II

Ghid de redactare a tezelor de abilitare

Teza de abilitare se bazează pe rezultatele ştiinţifice publicate/brevetate sau pe realizările profesionale făcute publice anterior depunerii dosarului de abilitare şi ulterior obţinerii titlului de doctor, făcând trimitere la respectivele publicaţii, brevete sau realizări fără a fi obligatorie reproducerea lor integrala. Acestea trebuie să prezinte principalele rezultate (teoretice şi aplicative) obţinute, cu integrarea lor în peisajul cunoaşterii actuale din domeniu. Lucrarea va indica explicit evoluţia şi dezvoltarea carierei academice, ştiinţifice şi profesionale, precum şi direcţiile principale de dezvoltare viitoare ale acesteia, în contextul global al realizărilor ştiinţifice semnificative şi de actualitate din domeniul de specialitate al autorului tezei de abilitare. Se va pune în evidenţă şi capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi de a coordona noi cercetări în domeniul ştiinţific al acestuia.

A. Structura tezelor de abilitare

Se recomandă următoarea structură a tezelor de abilitare:

 • Un rezumat (abstract) care prezintă sinteza tezei de abilitare.
 • Introducere în care se prezintă cele mai importate realizări științifice ale candidatului, vizibilitatea activității științifice precum și publicațiile relevante pe care se bazează teza de abilitare.
 • Realizările științifice ale candidatului pe direcţii tematice disciplinare sau interdisciplinare. Realizările sunt documentate prin trimiteri la publicaţii, brevete sau alte realizări făcute publice, fiecare trimitere oferind posibilitatea verificării. Totodată, realizările personale sunt prezentate în contextul stadiului actual al cercetării ştiinţifice din domeniul tematic al specialităţii, pe plan internaţional, scoţându-se în evidenţă, în mod argumentat şi documentat, relevanţa şi originalitatea contribuţiilor personale.
 • Planul de evoluţie şi dezvoltare a propriei cariere profesionale, ştiinţifice şi academice, respectiv direcţii de cercetare/predare/aplicaţii practice şi moduri probabile de acţiune pentru punerea în practică a acestora.
 • Concluzii. Această parte a tezei va conține o prezentare succintă și structurată a rezultatelor obținute în teză precum și indicarea direcțiilor viitoare de cercetare.
 • La secțiunea Bibliografie, se vor folosi referințe corecte și complete pentru toate lucrările menționate în teza de abilitare.

B. Cerințe de etică

În redactarea tezei de abilitare, se vor respecta normele de etică în activitatea de cercetare-dezvoltare.