Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licență

FISA DISCIPLINEI

Codul
Denumirea disciplinei
MID0026 Modelarea sistemelor soft
Specializarea
Semestrul
Ore: C+S+L
Categoria
Statutul
Ingineria informatiei
5
3+0+2
specialitate
obligatorie
Titularii de disciplina
Lect. Dr. LAZAR Ioan,  ilazarcs.ubbcluj.ro
Obiective
La terminarea cursului, studenţii trebuie să posede:
• cunoştinţe sistematice despre procese soft dirijate de modele
• elemente de bază ale limbajelor de modelare SysML, BPMN, XPDL
• şabloane de bază care se folosesc în faza de analiză a sistemelor
• şabloane de bază pentru modelarea comportamentului sistemelor
• cunoştinţe despre intrumente de modelare şi de transformare a modelelor
Continutul
1. Procese soft dirijate de modele
1.1. Arhitectură pentru procese dirijate de modele (MDA)
1.2. Dezvoltare agilă dirijată de modele
1.3. Transformarea modelelor (Groovy MDA, AndroMDA, Eclipse GMT)
2. Analiza cerinţelor folosind SysML
2.1. Diagrame cerinţe
2.2. Diagrame bloc
3. Modelarea comportamentului sistemelor folosind SysML
3.1. Diagrame cerinţe
3.2. Diagrame de activităţi
3.3. Diagrame de stări
4. Modelarea structurii sistemelor folosind SysML
4.1. Diagrame bloc
4.2. Diagrame bloc interne
4.3. Diagrame pachete
5. Modelare regulilor de business folosind SysML
5.1. Tipuri de cerinte; modelul FURPS
5.2. Cerinte suplimentare; reguli de business
5.3. SysML: Diagrame parametri
6. Modelarea proceselor de business
6.1. Notaţii standard pentru procese (BPMN)
6.2. Limbajul XPDL pentru fluxuri de activităţi
6.3. Corespondenţa între BPMN, XPDL şi activităţi UML
7. Şabloane de proiectare pentru fluxuri de activităţi
7.1. Şabloane pentru controlul execuţiei
7.2. Şabloane pentru datele unui flux
7.3. Şabloane pentru resursele unui flux
8. Şabloane de bază pentru analiză
8.1. Structura organizaţiilor
8.2. Observaţii şi măsurători
8.3. Planificare
8.4. Date financiare
9. Dezvoltare dirijată de domeniu
9.1. Entităţi, obiecte valorice, agregări, servicii
9.2. Modele suple
9.3. Integritatea modelelor
10. Interfeţe grafice utilizator
10.1. Modelarea GUI folosind fluxuri de activităţi
10.2. Modelarea GUI folosind diagrame de stări
10.3. Generarea automată a interfeţelor utilizator
Bibliografie
[Ambler04] Ambler, S.W. The Object Primer: Agile Model-Driven Development with UML 2.0. Cambridge University Press, 2004.
[Fowler99] Fowler, M. Analysis Patterns – Reusable Object Models. Addison-Wesley, 1997.
[Evans03] Evans, E. Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software. Addison-Wesley, 2003.
[Konig07] Konig, D. Groovy in Action. Manning, 2007.
[Rocher06] Rocher, G.K. The Definitive Guide to Grails. Apress, 2006.
[OMG03] OMG. MDA Guide Version 1.0.1. Object Management Group, 2003. http://www.omg.org/docs/omg/03-06-01.pdf
[OMG06] OMG. Business Process Modeling Notation Specification, V1.0. Object Management Group, 2006. http://www.bpmn.org/
[WPI06] Workflow Patterns Initiative. Control-Flow, Data, Resource, and Exception Handling Patterns. Workflow Patterns Home Page, 2006. http://www.workflowpatterns.com/
Evaluare
Activităţile de evaluare sunt următoarele
• proiect de modelare (1) (25%)
• proiect de implementare (2) (25%)
• examen parţial, scris (20%)
• examen final, scris (30%)
Nota finală se calculeaza ca medie ponderată a notelor obţinute la activităţile de mai sus (ponderile sunt trecute în paranteze).
Legaturi: Syllabus-urile tuturor disciplinelor
Versiunea in limba engleza a acestei discipline
Versiunea in format rtf a acestei discipline