Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul universitar 2022-2023

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se depun prin completarea formularului şi incarcarea acestora în perioada 1-7 septembrie 2022 ȋn formularul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZIdQVq0W5o7yDLCpHNNVQs3rrLelqUaGhvIAD_sG_0Sh3PQ/viewform?usp=sf_link

Formularele tipizate se găsesc la sfârşitul prezentului anunţ.

Taxele aferente se platesc in Academic Info conform perioadei specificate in cerere.

Contractul de studiu se completeaza in ACADEMIC INFO in perioada 15-16 septembrie 2022, exceptând mobilităţile. Studentii carora le-a fost aprobata mobilitatea interna sau mobilitatea definitivă isi vor complete contractul de studii universitare si contractual de studiu cu disciplinele in perioada 22-30 septembrie 2022.

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenţii care în anul universitar 2021-2022 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați, conform ierarhizarilor propuse, pe care le gasiti la adresa:

http://www.cs.ubbcluj.ro/ierarhizare-provizorie-an-universitar-2021-2022/

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei cereri de reînmatriculare. Odată cu cererea de reînmatriculare, studenții vor încarcă și Decizia de echivalare a disciplinelor.

De asemenea, studenţii care nu îşi achită taxele restante în Academic Info în perioada 2-8 septembrie 2022 vor fi exmatriculaţi.

Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

Studenții cărora li se aprobă cererea de reînmatriculare vor fi anuntați pe pagina facultății la secțiunea Anunțuri studenți despre modalitatea de plată a taxelor aferente disciplinelor contractate, a întocmirii contractului de studii universitare și a contractului de studii (contract cu disciplinele contractate) pentru anul universitar 2022-2023.

Update 13.09.2022: Toate cererile de reînmatriculare precum și deciziile aferente de echivalare a disciplinelor depuse de către studenți au fost avizate favorabil. In perioada 16-19 septembrie 2022, studenții își vor achita taxa de reînmatriculare la casieria facultății. Studenții vor achita, odată cu taxa de reînmatriculare, eventualul debit restant din anii universitari anteriori în care au urmat programele de studii în cadrul UBB. Studenții care au solicitat reînmatriculare nu achită taxa de școlarizare, ci doar taxele aferente disciplinelor contractate. Contractele de studiu cu disciplinele contractate se completeaza in Academic Info in perioada 20-23 septembrie 2022, iar contractul de studii universitare se trimite prin email la secretara specializarii.

Taxele aferente disciplinelor contractate se vor achita în două transe:

 1. Cele aferente semestrului I, se vor achita până la data de 5 decembrie 2022;
 2. Cele aferente semestrului II, se vor achita până la data de 5 mai 2023.

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru aşi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite şi să depună o cerere de întrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenţii care îşi reiau studiile (în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii) vor depune o cerere de reluare a studiilor.

Pentru anul universitar 2022-2023 taxa de şcolarizare este după cum urmează:

Nivel licență:

 • Specializarea Matematică (română şi maghiară): 3000 lei
 • Specializarea Matematică Informatică (română, maghiară şi engleză): 3600 lei
 • Specializarea Informatică (română, maghiară, engleză şi germană): 4000 lei

Nivel master:

 • Toate specializările de la domeniul Matematica: 3000 lei
 • Toate specializările de la domeniul Informatica: 4000 lei

4. În cazul prelungirii de şcolaritate:

Studenţii din anul terminal, nivel licenţă, master şi postuniversitar care mai au examene restante (dar au cel puţin 30 de credite pentru anul universitar 2021/2022) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an universitar.

Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (respectiv 3 ani nivel licenţă, 2 ani nivel master şi 2 ani nivel postuniversitar).

În cazul nedepunerii cererii de prelungire de şcolaritate în perioada 1-7 septembrie 2022, studentul este exmatriculat.

Update 13.09.2022: Studenții care au depus cereri pentru prelungire de școlaritate vor putea să-și încheie contractele de studiu in perioada 25-26 septembrie in Academic Info.

5. În cazul mobilităților:

5.1. Mobilitate internă (între specializările facultății):

Pentru mobilitate interna în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică între specializări, studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să depună o cerere de mobilitate internă.

Locurile cu taxă disponibile pentru mobilitate internă între specializări, ciclul I de studii, nivel licență sunt:

 • de la matematică (în limba română) la matematica informatică (în limba română) – 1 loc
 • de la matematică informatica (în limba română) la matematică (în limba română) – 5 locuri
 • de la matematică informatică (în limba română) la Informatică (în limba română) – 7 locuri
 • de la matematică informatica (în limba engleză) la informatică (în limba engleză) – 3 locuri
 • de la matematică informatica (în limba maghiară) la matematică (în limba maghiară) – 1 loc
 • de la matematică (în limba maghiară) la matematică informatică (în limba maghiară) – 0 locuri – nu sunt locuri alocate pentru mobilitate

Transferul se poate face numai la începutul unui nou an universitar, după următoarea listă de priorităţi:

 • studenţi integralişti;
 • studenţi neintegralişti, dar care au acumulat minim 30 de credite în anul anterior celui pentru care se solicită transferul.

Criterii de departajare în cazul mobilităţilor interne definitive:

 • Criteriul 1: numărul de credite obţinute în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul;
 • Criteriul 2: media ponderată obţinuta în anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul (în cazul transferului între specializări din acelaşi domeniu), respectiv media ponderata a disciplinelor de specialitate din domeniu (în cazul transferului între specializări din domenii diferite).

Transferul unui student se poate face numai cu condiţia îndeplinirii la zi a tuturor obligaţiilor financiare faţă de universitate şi facultate şi maxim o singură dată pe un ciclu de studiu. Transferul nu se poate realiza în ultimul an de studiu. Pentru mobilitatea internă între specializări se percepe taxa de 200 lei conform Hotărârii Senatului UBB.

5.2 Mobilitate definitiva (între universități):

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenţii de la Universităţile din Consorţiu (Iaşi, Bucureşti şi Timişoara).

Mobilitatea definitivă la Universitatea Babeş-Bolyai poate fi solicitată numai de studenţi integralişti în luna septembrie a fiecărui an, iar cererile se depun în perioada 1-7 septembrie 2022. Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin transfer studenţi de la universităţile din Consorţiile la care UBB este parte sau de la alte universităţi de primă categorie din străinătate, în baza unui acord între cele două universităţi. Cererea de mobilitate se avizează prima dată de Decanul Facultăţii şi Rectorul Universităţii de la care pleacă, iar apoi de către Decanul Facultăţii şi de Rectorul Universităţii primitoare.

Locuri disponibile pentru mobilitate definitivă:

 • 2 locuri Matematică informatică (în limba română)
 • 5 locuri Matematică (în limba română)
 • 3 locuri Informatică (în limba română)
 • 3 locuri Informatică (în limba engleză)

Transferul se poate face numai la începutul unui nou an universitar doar pentru studenţii integralişti, conform formei de finanţare de unde provine studentul. Dacă a fost inmatriculat la buget, finanţarea urmează studentul, iar dacă a fost pe locuri cu taxă, va fi ȋnmatriculat tot pe loc cu taxă.

Mobilitatea definitiva se poate face doar dacă studentul se află la acelaşi domeniu, specializare si limba de predare de la universitatea de la care provine la care solicita mobilitatea definitiva.

Transferul unui student se poate face numai cu condiţia îndeplinirii la zi a tuturor obligaţiilor financiare faţă de universitate şi facultate şi maxim o singură dată pe un ciclu de studiu. Transferul nu se poate realiza în ultimul an de studiu.

Taxa pentru mobilitate definitivă este de 200 lei conform Hotărârii Senatului UBB.

La nivel Master: Nu se pot realiza mobilităţi (transferuri) între specializările de masterat.

Anexa 1 Sept. Decizie echivalare discipline.doc
Anexa 5 Cerere de mobilitate (valabila in cadrul UBB).doc
Cerere de intreruper a studiilor 2022.rtf
Cerere de prelungire a studiilor 2022.rtf
Cerere de reinmatriculare 2022.rtf
Cerere de reluare a studiilor 2022.rtf
Solicitare transfer la alta specializare 2022.rtf