Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul universitar 2021-2022

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 2 - 8 septembrie 2021 la secretariatul facultăţii,  după cum urmează:

 1. Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză – doamna Coldea Gafia, e-mail gafia.coldea@ubbcluj.ro;
 2. Informatică (în limba română) – doamna Gherman Simona, e-mail: simona.gherman@ubbcluj.ro;
 3. Informatică (în limba engleză) – doamna Bal Elvira, e-mail: elvira.bal@ubbcluj.ro;
 4. Matematică, Informatică, Matematică informatică (în limba maghiară), masteratele în limba maghiară – doamna Kiss Tunde, e-mail: tunde.kiss@ubbcluj.ro;
 5. Informatică (în limba germană) şi masteratul: Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) – doamna Nechita Veronica, e-mail: veronica.nechita@ubbcluj.ro;
 6. Masteratele: Baze de date, Sisteme distribuite în Internet şi masteratele de la domeniul Informatică în limba engleză Calcul de înaltă performanţă, Inteligenta computationala aplicată şi Inginerie software – doamna Cocean Iuliana, e-mail: iuliana.cocean@ubbcluj.ro.

În perioada 15-17 septembrie 2021, studenţii care au trimis cererea pentru reînmatriculare prin e-mail vor achita taxa de reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare şi își vor întocmi în Academic Info contractul de studiu şi şcolarizare pentru anul universitar 2021-2022.

Formularele tipizate se găsesc la sfârşitul prezentului anunţ.

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenţii care în anul universitar 2020-2021 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei cereri de reînmatriculare.

De asemenea, studenţii care nu îşi achită taxele restante în Academic Info în perioada 2-8 septembrie 2021 vor fi exmatriculaţi.

Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru aşi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite şi să depună o cerere de întrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenţii care îşi reiau studiile (în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii) vor depune o cerere de reluare a studiilor.

Pentru anul universitar 2021-2022 taxa de şcolarizare este după cum urmează:

Nivel licență:

 • Specializarea Matematică (română şi maghiară): 3000 lei
 • Specializarea Matematică Informatică (română, maghiară şi engleză): 3600 lei
 • Specializarea Informatică (română, maghiară, engleză şi germană): 4000 lei

Nivel master:

 • Toate specializările de la domeniul Matematica: 3000 lei
 • Toate specializările de la domeniul Informatica: 4000 lei

4. În cazul prelungirii de şcolaritate:

Studenţii din anul terminal, nivel licenţă, master şi postuniversitar care mai au examene restante (dar au cel puţin 30 de credite pentru anul universitar 2020/2021) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an universitar.

Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (respectiv 3 ani nivel licenţă, 2 ani nivel master şi 2 ani nivel postuniversitar).

În cazul nedepunerii prin e-mail a cererii de prelungire de şcolaritate în perioada 2-8 septembrie 2021, studentul este exmatriculat.

5. În cazul mobilităților:

5.1. Mobilitate internă (între specializările facultății):

Pentru mobilitate interna în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică între specializări, studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să depună o cerere de mobilitate internă.

Locuri disponibile pentru mobilitate internă între specializări, ciclul I de studii, nivel licență:

 • de la matematică (în limba română) la matematica informatică (în limba română) – 2 locuri
 • de la matematică informatica (în limba română) la matematică (în limba română) – 2 locuri
 • de la matematică informatică (în limba română) la Informatică (în limba română) – 5 locuri
 • de la matematică informatica (în limba engleză) la informatică (în limba engleză) – 3 locuri
 • de la matematică informatica (în limba maghiară) la matematică (în limba maghiară) – 2 locuri
 • de la matematică (în limba maghiară) la matematică informatică (în limba maghiară) – 2 locuri

Transferul se poate face numai la începutul unui nou an universitar, după următoarea listă de priorităţi:

 • studenţi integralişti;
 • studenţi neintegralişti, dar care au acumulat minim 30 de credite în anul anterior celui pentru care se solicită transferul.

Criterii de departajare în cazul mobilităţilor interne definitive:

 • Criteriul 1: numărul de credite obţinute în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul;
 • Criteriul 2: media ponderată obţinuta în anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul (în cazul transferului între specializări din acelaşi domeniu), respectiv media ponderata a disciplinelor de specialitate din domeniu (în cazul transferului între specializări din domenii diferite).

Transferul unui student se poate face numai cu condiţia îndeplinirii la zi a tuturor obligaţiilor financiare faţă de universitate şi facultate şi maxim o singură dată pe un ciclu de studiu. Transferul nu se poate realiza în ultimul an de studiu. Pentru transferul între specializări se percepe taxa de 200 lei conform Hotărârii Senatului UBB.

5.2 Mobilitate definitiva (între universități):

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenţii de la Universităţile din Consorţiu (Iaşi, Bucureşti şi Timişoara).

Mobilitatea definitivă la Universitatea Babeş-Bolyai poate fi solicitată numai de studenţi integralişti în luna septembrie a fiecărui an, iar cererile se depun în perioada 2-8 septembrie 2021. Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin transfer studenţi de la universităţile din Consorţiile la care UBB este parte sau de la alte universităţi de primă categorie din străinătate, în baza unui acord între cele două universităţi. Cererea de mobilitate se avizează prima dată de Decanul Facultăţii şi Rectorul Universităţii de la care pleacă, iar apoi de către Decanul Facultăţii şi de Rectorul Universităţii primitoare.

Locuri disponibile pentru mobilitate definitivă:

 • 2 locuri Matematică informatică (în limba română)
 • 2 locuri Matematică (în limba română)
 • 2 locuri Informatică (în limba română)
 • 2 locuri Informatică (în limba engleză)

Transferul se poate face numai la începutul unui nou an universitar doar pentru studenţii integralişti.

Transferul unui student se poate face numai cu condiţia îndeplinirii la zi a tuturor obligaţiilor financiare faţă de universitate şi facultate şi maxim o singură dată pe un ciclu de studiu. Transferul nu se poate realiza în ultimul an de studiu.

Cerere de reinmatriculare 2021.rtf
Cerere de reluare a studiilor 2021.rtf
Cerere de prelungire a studiilor 2021.rtf
Cerere de intrerupere a studiilor 2021.rtf
Cerere de mobilitate (valabila in cadrul UBB).doc
Solicitare transfer la alta specializare 2021.doc