Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2019-2020

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2019 la secretariatul facultăţii, după cum urmează:

 1. Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul Matematică în limba română şi engleză şi masteratul de la specializarea Sisteme distribuite în Internet – doamna Coldea Gafia, email coldea@cs.ubbcluj.ro
 2. Informatică (în limba română) – doamna Gherman Simona, email: simonag@math.ubbcluj.ro
 3. Informatică (în limba engleză) – doamna Bal Elvira, email: bal@cs.ubbcluj.ro;
 4. Matematică, Informatică, Matematică informatică (în limba maghiară), masteratele în limba maghiară şi masteratele de la domeniul Informatică în limba engleză (PBC, HPC, ICA) – doamna Giurgiu Elisabeta, email: erzsebet@cs.ubbcluj.ro;
 5. Informatică (în limba germană) şi masteratele: Inginerie software (în limba engleză), Baze de date (în limba română), Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare (în limbile germană şi engleză) – doamna Nechita Veronica, email: vnechita@math.ubbcluj.ro

În perioada 12-13 septembrie 2019, studenţii care au trimis cererea pentru reînmatriculare prin email, se vor prezenta la secretariatul facultăţii între orele 9:00-12:00 pentru a achita taxa de reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare precum şi întocmirea contractului de şcolarizare şi studiu pentru anul universitar 2019-2020.

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se vor depune la secretariat în original în perioada 12-13 septembrie 2019, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau la sfârşitul prezentului anunţ.

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenţii care în anul universitar 2018-2019 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați. Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei cereri de reînmatriculare.

De asemenea, studenţii care nu îşi achită taxele restante în perioada 12-13 septembrie 2019 vor fi exmatriculaţi.

Taxa de reînmatriculare este de 300 de lei.

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite şi să depună o cerere de întrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenţii care îşi reiau studiile (în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii) vor depune o cerere de reluare a studiilor. Pentru anul universitar 2019-2020 taxa de şcolarizare este după cum urmează:

 • Specializarea Matematică (română şi maghiară): 3000 lei
 • Specializarea Matematică Informatică (română, maghiară şi engleză): 3600 lei
 • Specializarea Informatică (română, maghiară, engleză şi germană): 4000 lei

4. În cazul transferului:

Pentru transferul în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică între specializări, studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să depună o cerere de transfer.

Locurile disponibile pentru mobilitatea internă (transfer între specializări) sunt afişate pe pagina facultății.

Taxa de înmatriculare a studenţilor transferaţi, indiferent de nivel mobilitate (mobilitate internă şi definitivă) este de 200 de lei.

5. În cazul prelungirii de şcolaritate:

Studenţii din anul terminal, nivel licenţă, master şi postuniversitar care mai au examene restante (dar au cel puţin 30 de credite pentru anul universitar 2018/2019) pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an universitar. Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (respectiv 3 ani nivel licenţă, 2 ani nivel master şi 2 ani nivel postuniversitar).

În cazul nedepunerii cererii de prelungire de şcolaritate în perioada 12-13 septembrie 2019, studentul este exmatriculat.

6. În cazul mobilităţilor definitive:

Mobilitate definitivă:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenţii de la Universităţile din Consorţiu (Iaşi, Bucureşti şi Timişoara).

Mobilitatea definitivă la Universitatea Babeş-Bolyai poate fi solicitată numai de studenţi integralişti în luna septembrie a fiecărui an, iar cererile se depun în perioada 3-10 septembrie 2019. Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin transfer studenţi de la universităţile din Consorţiile la care UBB este parte sau de la alte universităţi de primă categorie din străinătate, în baza unui acord între cele două universităţi. Cererea de transfer se avizează prima dată de decanul facultăţii şi Rectorul Universităţii de la care pleacă, iar apoi de către decanul facultăţii şi de Rectorul Universităţii primitoare.

Mobilitate internă:

În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 24510/29.09.2015, în Universitatea Babeş-Bolyai există posibilitatea efectuării de transferuri interne. În situaţia apariţiei, la o anumită specializare, a unui număr de locuri bugetate sau cu taxă disponibile (până la capacitatea maximă aprobată de ARACIS pentru acel program de studiu) şi în condiţiile în care nu este afectată existenţa programului de studiu respectiv, acestea se pot ocupa prin transfer intern (la cererea studentului) între programele de studiu ale facultăţii, după cum urmează:

 1. Nivel Licenţă:
  • de la specializarea Matematică (limba de predare română, respectiv maghiară) la specializarea Matematică informatică (limba de predare română, respectiv maghiară) sau la specializarea Informatică (limba de predare română, respectiv maghiară) sau invers;
  • de la specializarea Matematică informatică (limba de predare română, engleză sau respectiv maghiară) la specializarea Informatică (limba de predare română, engleză sau respectiv maghiară) sau invers;
 2. Nivel Master: nu se pot realiza transferuri între specializările de masterat.

Transferul se poate face numai la începutul unui nou an universitar, după următoarea listă de priorităţi:

 • studenţi integralişti;
 • studenţi neintegralişti, dar care au acumulat minim 30 de credite în anul anterior celui pentru care se solicită transferul.

Criterii de departajare în cazul mobilităţilor interne definitive:

 • Criteriul 1: numărul de credite obţinute în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul;
 • Criteriul 2: media ponderată obţinuta în anul universitar precedent celui pentru care se solicita transferul (în cazul transferului între specializări din acelaşi domeniu), respectiv media ponderata a disciplinelor de specialitate din domeniu (în cazul transferului între specializări din domenii diferite).

Transferul unui student se poate face numai cu condiţia îndeplinirii la zi a tuturor obligaţiilor financiare faţă de universitate şi facultate şi maxim o singură dată pe un ciclu de studiu.

Transferul nu se poate realiza în ultimul an de studiu. Pentru transferul între specializări se percepe taxa de 200 lei conform Hotărârii Senatului UBB.

Cerere de reinmatriculare 2019.rtf
Cerere de reluare a studiilor 2019.rtf
Cerere de prelungire a studiilor 2019.rtf
Cerere de intrerupere a studiilor 2019.rtf
Cerere de mobilitate externa definitiva rectorat 2019.pdf (Anexa 4)
Cerere de mobilitate externa definitiva facultate 2019.doc (Anexa 7)
Decizie echivalare discipline 2019.doc
Solicitare transfer la alta specializare 2019.doc