Depunerea cererilor de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (transfer) pentru anul univ. 2018-2019

TwitterFacebook

Cererile de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se trimit scanate prin email în perioada 1-8 septembrie 2018 la secretariatul facultăţii, după cum urmează:

 1. Matematică, Matematică informatică (în limba română şi engleză), masteratele de la domeniul matematică în limba română şi engleză şi masteratul de la specializarea Sisteme distribuite în Internet – doamna Coldea Gafia, e-mail coldea@cs.ubbcluj.ro;
 2. Informatică (în limba română) – doamna Gherman Simona, e-mail: simonag@math.ubbcluj.ro;
 3. Informatică (în limba engleză) – doamna Bal Elvira, e-mail: bal@cs.ubbcluj.ro;
 4. Matematică, Informatică, Matematică informatică (în limba maghiară), masteratele în limba maghiară şi masteratele de la domeniul informatică în limba engleză (PBC, HPC, ICA) – doamna Giurgiu Elisabeta, e-mail: erzsebet@cs.ubbcluj.ro;
 5. Informatică (în limba germană) şi masteratele: Inginerie software în limba engleză şi Baze de date în limba română – doamna Nechita Veronica, e-mail: vnechita@math.ubbcluj.ro.

În perioada 12-13 septembrie 2018, studenţii care au trimis cererea pentru reînmatriculare prin email, se vor prezenta la secretariatul facultăţii între orele 9:00-12:00 pentru a achita taxa de reînmatriculare şi prima rată a taxei de şcolarizare precum şi întocmirea contractului de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019.

Cererile de reînmatriculare, prelungire, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se vor depune la secretariat în original în perioada 12-13 septembrie 2018, între orele 9:00-12:00.

Formularele tipizate se găsesc la secretariat sau la sfârşitul prezentului anunţ.

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenţii care în anul 2017-2018 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei cereri de reînmatriculare.

De asemenea, studenţii care nu-şi achită taxele restante în perioada 12-13 septembrie 2018 vor fi exmatriculaţi.

Taxa de reînmatriculare este de 200 de lei.

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a-şi putea întrerupe studiile şi să fi acumulat minimum 30 de credite şi să depună o cerere de întrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenţii care îşi reiau studiile, în cazul celor de la taxă, vor plăti taxa de şcolarizare prevăzută pentru anul universitar în care revin la studii şi să depună o cerere de reluare a studiilor. Pentru anul universitar 2018-2019 taxa de şcolarizare este după cum urmează:

 • Specializarea Matematică (în română şi maghiară): 2500 lei
 • Specializarea Matematică Informatică (în română, maghiară şi engleză): 3000 lei
 • Specializarea Informatică (în română, maghiară, engleză şi germană): 3600 lei

4. În cazul transferului:

Pentru transferul în cadrul Facultăţii de Matematică şi Informatică între specializări, studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să depună o cerere de transfer.

Locurile disponibile pentru mobilitatea internă (transfer între specializări) se vor afișa în data de 5 septembrie 2018 pe site-ul facultății.

5. În cazul mobilităţilor definitive:

Mobilitate definitiva:

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenţii de la Universităţile din Consorţiu (Iaşi, Bucureşti şi Timişoara).

Mobilitatea definitivă la Universitatea Babeş-Bolyai poate fi solicitată numai de studenţi integralişti în luna septembrie a fiecărui an, iar cererile se depun în perioada 3-10 septembrie 2018. Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin transfer studenţi de la universităţile din Consorţiile la care UBB este parte sau de la alte universităţi de primă categorie din străinătate, în baza unui acord între cele două universităţi. Cererea de transfer se avizează de decanul facultăţii primitoare şi se aprobă de Rectorul Universităţii.

Mobilitate internă:

În conformitate cu Hotărârea Senatului nr. 24510/29.09.2015, în Universitatea Babeș-Bolyai există posibilitatea efectuării de transferuri interne. În situaţia apariţiei, la o anumită specializare, a unui număr de locuri bugetate sau cu taxă disponibile (până la capacitatea maximă aprobată de ARACIS pentru acel program de studiu) şi în condiţiile în care nu este afectată existenţa programului de studiu respectiv, acestea se pot ocupa prin transfer intern (la cererea studentului) între programele de studiu ale facultăţii, după cum urmează:

 1. Nivel Licenţă:
  • de la specializarea Matematică (limba de predare română, respectiv maghiară) la specializarea Matematică informatică (limba de predare română, respectiv maghiară) sau la specializarea Informatică (limba de predare română, respectiv maghiară) sau invers;
  • de la specializarea Matematică informatică (limba de predare română, engleză sau respectiv maghiară) la specializarea Informatică (limba de predare română, engleză sau respectiv maghiară) sau invers;
 2. Nivel Master: nu se pot realiza transferuri între specializările de masterat.

Transferul se poate face numai la începutul unui nou an universitar, după următoarea listă de priorităţi:

 • studenţi integralişti;
 • studenţi neintegralişti, dar care au acumulat minim 30 de credite în anul anterior celui pentru care se solicită transferul.

Criterii de departajare în cazul mobilităţilor interne definitive:

 • Criteriul 1: numărul de credite obţinute în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul;
 • Criteriul 2: media ponderată obţinută în anul universitar precedent celui pentru care se solicită transferul (în cazul transferului între specializări din acelaşi domeniu), respectiv media ponderată a disciplinelor de specialitate din domeniu (în cazul transferului între specializări din domenii diferite).

Transferul unui student se poate face numai cu condiţia îndeplinirii la zi a tuturor obligaţiilor financiare faţă de universitate şi facultate şi maxim o singură dată pe un ciclu de studiu.

Transferul nu se poate realiza în ultimul an de studiu. Pentru transferul între specializări se percepe taxa de 100 lei conform Hotărârii Senatului UBB.

Cerere de reinmatriculare 2018.rtf
Cerere de reluare a studiilor 2018.rtf
Cerere de prelungire a studiilor 2018.rtf
Cerere de intrerupere a studiilor 2018.rtf
Solicitare transfer la alta specializare 2018.rtf
Cerere de transfer 2018.doc
Decizie echivalare discipline 2018.doc

TwitterFacebook